Istorija

Курс:
Староегипатска епиграфика и папирологија (мастер)
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет, историјат и значај епиграфике и папирологије као наука. Најважнији епиграфски и папиролошки корпуси. Форма и садржај епиграфских и папиролошких споменика (сличности и разлике). Однос епиграфике и папирологије према другим научним дисциплинама (историја, археологија, филологија). Упознавање са главним категоријама староегипатских натписа и текстова на папирусима и принципима њиховог издавања
Циљ изучавања курса: Овладавање основним принципима староегипатске епиграфике и папирологије као наука неопходних за разумевање писаних извора
Предуслови за полагање: Елементарно познавање стредњоегипатског језика
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Collier, How to read Egyptian hieroglyphs, London 1999
Ј. Allan, Middle Egyptian, Cambridge 2000
А. Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford 1976
R. Caminos - H. Fischer, Ancient Egyptian Epigraphy and Palaeography, New York 1987
Општа допунска литература
G. Möller, Hieratische Paläographie, Leipzig, 1927-36
↑↑↑