Istorija

Курс:
Економска географија Србије и Босне у средњем веку (мастер)
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс представља први покушај да се обради једна домаћа регионална економска географија, и то у периоду “дугог Средњег века“. По основној одредници, економска географија се бави проучавањем локације, распореда и просторне организације привредних активности једног подручја, и дели се на бројна поља проучавања. Овај курс ће посматрати просторни распоред природних и привредних ресурса Србије и Босне, и на основу њих – просторни распоред специфичних привредних активности. У прединдустријском периоду, основно привредно занимање највећег дела становништва била је земљорадња са сточарством, укључујући производњу вина, док се мањи проценат бавио рударством, трговином, занатством и услужним делатностима. Све ове делатности сагледаће се у њиховом временском и просторном контексту.
Циљ изучавања курса: Студенти стичу дубљи увид у проблематику користећи резултате сродних дисциплина – археологије, историје уметности и дипломатике.
Предуслови за полагање: Неопходно је добро познавање савремене физичке географије и главних дешавања из политичке историје средњовековне Србије и Босне. Пожељно је знање енглеског и-или других страних језика због релевантне савремене литературе.
Облици наставе: Предавања и консултације 2+2, 1 семестар За сваки час студенти треба да прочитају поједине делове из основне литературе и да дођу припремљени за дискусију. Дужни су да израде један семинарски рад са темом коју изаберу у договору с предавачем.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
– упознавање с предметом и задацима курса, обавезама студената и начином оцењивања

1. недеља
вежбе - Уводни час
– упознавање с предметом и задацима курса, обавезама студената и начином оцењивања

2. недеља
предавање - Природне карактеристике и ресурси средњовековне Србије и Босне
Природне карактеристике и ресурси средњовековне Србије и Босне, и њихов територијални распоред: обрадива земља, воде, шуме, руде (со и племенити метали).

2. недеља
вежбе - Природне карактеристике и ресурси средњовековне Србије и Босне
Природне карактеристике и ресурси средњовековне Србије и Босне, и њихов територијални распоред: обрадива земља, воде, шуме, руде (со и племенити метали).

3. недеља
предавање - Земљорадња
предуслови, карактеристике и резултати; технике обрађивања земље, плодоред, приноси; радни учинак просечног домаћинства; структура исхране;

3. недеља
вежбе - Земљорадња
предуслови, карактеристике и резултати; технике обрађивања земље, плодоред, приноси; радни учинак просечног домаћинства; структура исхране;

4. недеља
предавање - Сточарство
врсте, начини бављења сточарством, просторни распоред сточарских подручја, производи и трговина

4. недеља
вежбе - Сточарство
врсте, начини бављења сточарством, просторни распоред сточарских подручја, производи и трговина

5. недеља
предавање - Виноградарство
култура винове лозе, појава и ширење праксе, просторни распоред; технике и производња;

5. недеља
вежбе - Виноградарство
култура винове лозе, појава и ширење праксе, просторни распоред; технике и производња;

6. недеља
предавање - Типологија насеља
села, катуни, тргови, тврђаве, градови; њихова заступљеност у писаним изворима и археолошким истраживањима

6. недеља
вежбе - Типологија насеља
села, катуни, тргови, тврђаве, градови; њихова заступљеност у писаним изворима и археолошким истраживањима

7. недеља
предавање - Хронолошки и регионални распоред насеља 1
Насеља раног средњег века (9-13. век) – услови за постанак, карактер насеља

7. недеља
вежбе - Хронолошки и регионални распоред насеља 1
Насеља раног средњег века (9-13. век) – услови за постанак, карактер насеља

8. недеља
предавање - Хронолошки и регионални распоред насеља 2
Насеља развијеног средњег века (13-14. век) – успон потрошачке класе, насеља као центри робне размене, трговине и услужних делатности

8. недеља
вежбе - Хронолошки и регионални распоред насеља 2
Насеља развијеног средњег века (13-14. век) – успон потрошачке класе, насеља као центри робне размене, трговине и услужних делатности

9. недеља
предавање - Хронолошки и регионални распоред 3
Насеља позног средњег века (крај 14. – прва половина 15. века)

9. недеља
вежбе - Хронолошки и регионални распоред 3
Насеља позног средњег века (крај 14. – прва половина 15. века)

10. недеља
предавање - Утицај политичких и привредних структура на насељеност
Утицај политичких и привредних структура на насељеност и развој одређених типова насеља – пример: приморски крајеви Србије и Босне

10. недеља
вежбе - Утицај политичких и привредних структура на насељеност
Утицај политичких и привредних структура на насељеност и развој одређених типова насеља – пример: приморски крајеви Србије и Босне

11. недеља
предавање - Утицај политичких и привредних структура на насељеност 2
пример: унутрашња подручја Србије и Босне

11. недеља
вежбе - Утицај политичких и привредних структура на насељеност 2
пример: унутрашња подручја Србије и Босне

12. недеља
предавање - Рударство
постанак и развој рударских басена; производња; развој рударских насеља, трговина

12. недеља
вежбе - Рударство
постанак и развој рударских басена; производња; развој рударских насеља, трговина

13. недеља
предавање - Међународна и локална трговина и путне комуникације
Међународна и локална трговина и путне комуникације, структура и положај насеља дуж међународних, регионалних и локалних путева

13. недеља
вежбе - Међународна и локална трговина и путне комуникације
Међународна и локална трговина и путне комуникације, структура и положај насеља дуж међународних, регионалних и локалних путева

14. недеља
предавање - Континуитет и дисконтинуитет насељености у рано османско доба
Континуитет и дисконтинуитет насељености и насеља на тлу некадашње Србије и Босне у рано османско доба (1463 – до краја 16. века) – промене функција насеља, структуре становништва

14. недеља
вежбе - Континуитет и дисконтинуитет насељености у рано османско доба
Континуитет и дисконтинуитет насељености и насеља на тлу некадашње Србије и Босне у рано османско доба (1463 – до краја 16. века) – промене функција насеља, структуре становништва

15. недеља
предавање - Завршни час курса
Завршни час курса, анализа резултата

15. недеља
вежбе - Завршни час курса
Завршни час курса, анализа резултата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
E. Ðoković, R. Šećibović, Regionalna ekonomska geografija I – Evropa, CID, Beograd, 2003.
J. Dinić, Ekonomska geografija, Ekonomski fakultet, Beograd 1999.
М. Благојевић, Земљорадња у средњовековној Србији, Београд 2004, друго допуњено издање.
Р. Катић, Сточарство у средњовековној Србији
Г. Шкриванић, Путеви у средњовековној Србији, Београд 1974.
С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964.
Археолошки лексикон Босне и Херцеговине 1-3, Сарајево 1988.
Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне Босне, Сарајево 1978.
Старо српско рударство, Београд 2004.
Општа допунска литература
Kovačević D., Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Djela ANUBiH knj. XVIII, Sarajevo 1961.
Мишић С., Хумска земља, Београд 1996.
С. Мишић, Коришћење унутрашњих вода у средњовековној Србији, Београд 2007.
Мргић–Радојчић Ј., Доњи Краји. Крајина средњовековне Бесне, Београд 2002.
Mrgić–Radojčić J., Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State, ИЧ LI (2004) 43–64.
Mrgić J., Transition from Late Medieval to Early Ottoman Settlement Patterns, Südost-Forschungen 65-66 (2006-2007), 50-86.
Pašalić Е., Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1960.
Handžić A., O značaju putova za razvitak gradskih naselja u Bosni u XVI i XVII stoljeću, Prilozi 13 (1977) 73–77.
Ћирковић С., Неостварена аутономија: градско друштво у Србији и Босни, у: Работници, војници, духовници, 259-276.
↑↑↑