Istorija

Курс:
Територијално-политичка организација средњовековне Босне (мастер)
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је конципиран хронолошко-проблемски, с циљем да се пажљиво сагледају опште црте развоја насељених места у средњовековној босанској држави, уз уочавање неких посебности, како у хронологији, тако и у структури. Метод је компаративан, јер се проучавање заснива на аналогији са насељима суседних држава – Србије и Угарске.
Циљ изучавања курса: Студенти стичу дубљи увид у проблематику насеља у контексту политичке, економске и културне историје средњовековне Босне, користећи резултате сродних дисциплина – археологије, историје уметности и дипломатике.
Предуслови за полагање: Неопходно је познавање савремене физичке географије и главних дешавања из политичке историје средњовековне Босне. За сваки наредни час студенти треба да прочитају поједине делове из основне литературе и да дођу припремљени за дискусију. Дужни су да израде један семинарски рад са темом коју изаберу у договору с предавачем. Пожељно је знање енглеског и-или других страних језика због релевантне савремене литературе.
Облици наставе: Предавања и консултације 2+2, 1 семестар
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Уводни час – упознавање с предметом и задацима курса, обавезама студената и начином оцењивања

1. недеља
вежбе - Уводни час
Уводни час – упознавање с предметом и задацима курса, обавезама студената и начином оцењивања

2. недеља
предавање - Досељавање Словена
Досељавање Словена – просторни распоред словенских налазишта и територијална организација

2. недеља
вежбе - Досељавање Словена
Досељавање Словена – просторни распоред словенских налазишта и територијална организација

3. недеља
предавање - Настанак и развој средњовековне босанске државе 1
Настанак и развој средњовековне босанске државе – преглед територијалних промена (9-14. век)

3. недеља
вежбе - Настанак и развој средњовековне босанске државе 1
Настанак и развој средњовековне босанске државе – преглед територијалних промена(9-14. век)

4. недеља
предавање - Настанак и развој средњовековне босанске државе 2
Настанак и развој средњовековне босанске државе – преглед територијалних промена (14-15. век)

4. недеља
вежбе - Настанак и развој средњовековне босанске државе 2
Настанак и развој средњовековне босанске државе – преглед територијалних промена (14-15. век)

5. недеља
предавање - Типологија насеља
Типологија насеља – села, тргови, тврђаве, градови; њихова заступљеност у писаним изворима и археолошким истраживањима

5. недеља
вежбе - Типологија насеља
Типологија насеља – села, тргови, тврђаве, градови; њихова заступљеност у писаним изворима и археолошким истраживањима

6. недеља
предавање - Територијална организација
Територијална организација – градови, жупе, „земље“, представници централне и локалне власти

6. недеља
вежбе - Територијална организација
Територијална организација – градови, жупе, „земље“, представници централне и локалне власти

7. недеља
предавање - Хронолошки и регионални распоред насеља средњовековне босанске државе

7. недеља
вежбе - Хронолошки и регионални распоред насеља средњовековне босанске државе

8. недеља
предавање - Утицај политичких и привредних структура на насељеност
Утицај политичких и привредних структура на насељеност – пример северне Босне (Усора и Соли)

8. недеља
вежбе - Утицај политичких и привредних структура на насељеност
Утицај политичких и привредних структура на насељеност – пример северне Босне (Усора и Соли)

9. недеља
предавање - Утицај политичких и привредних структура на насељеност 1
Утицај политичких и привредних структура на насељеност – пример централне Босне

9. недеља
вежбе - Утицај политичких и привредних структура на насељеност 1
Утицај политичких и привредних структура на насељеност – пример централне Босне

10. недеља
предавање - Утицај политичких и привредних структура на насељеност 2
Утицај политичких и привредних структура на насељеност – пример Херцеговине (Хумска земља)

10. недеља
вежбе - Утицај политичких и привредних структура на насељеност 2
Утицај политичких и привредних структура на насељеност – пример Херцеговине (Хумска земља)

12. недеља
предавање - Локална и међународна трговина и путне комуникације – структура и положај насеља

12. недеља
вежбе - Локална и међународна трговина и путне комуникације – структура и положај насеља

13. недеља
предавање - Културни утицаји и струјања из Србије и Угарске
Културни утицаји и струјања из Србије и Угарске – црквена организација, визуелна култура, технологија

13. недеља
вежбе - Културни утицаји и струјања из Србије и Угарске
Културни утицаји и струјања из Србије и Угарске – црквена организација, визуелна култура, технологија

14. недеља
предавање - Насељеност некадашње босанске државе у рано османско доба
Континуитет и дисконтинуитет насељености на тлу некадашње босанске државе у рано османско доба (1463 – до краја 16. века)

14. недеља
вежбе - Насељеност некадашње босанске државе у рано османско доба
Континуитет и дисконтинуитет насељености на тлу некадашње босанске државе у рано османско доба (1463 – до краја 16. века)

15. недеља
предавање - Завршни час курса, анализа резултата

15. недеља
вежбе - Завршни час курса, анализа резултата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964.
Археолошки лексикон Босне и Херцеговине 1-3, Сарајево 1988.
Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне Босне, Сарајево 1978.
Општа допунска литература
Anđelić P., Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1982.
Kovačević D., Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Djela ANUBiH knj. XVIII, Sarajevo 1961.
Мишић С., Хумска земља, Београд 1996.
Мргић–Радојчић Ј., Доњи Краји. Крајина средњовековне Бесне, Београд 2002.
Mrgić–Radojčić J., Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State, ИЧ LI (2004) 43–64.
Mrgić J., Transition from Late Medieval to Early Ottoman Settlement Patterns, Südost-Forschungen 65-66 (2006-2007), 50-86.
Pašalić Е., Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1960.
Handžić A., O značaju putova za razvitak gradskih naselja u Bosni u XVI i XVII stoljeću, Prilozi 13 (1977) 73–77.
Ћирковић С., Неостварена аутономија: градско друштво у Србији и Босни, у: Работници, војници, духовници, 259-276.
↑↑↑