Istorija

Курс:
Историјска географија средњевековне босанске државе (докт.)
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Курс је конципиран хронолошко-проблемски, с циљем да се пажљиво сагледају пажљивије правци развоја средњовековне босанске државе, с обзиром на природно-географске особине њене територије, политичку и управну организацију. Метод је компаративан, јер се проучавање заснива на аналогији са суседним државама – Србијом и Угарском.
Циљ изучавања курса: Студенти стичу дубљи увид у политичку, економску и културну историју средњовековне Босне, користећи резултате сродних дисциплина – археологије, историје уметности и дипломатике.
Предуслови за полагање: Неопходно је познавање савремене физичке географије и главних дешавања из политичке историје средњовековне Босне. За сваки наредни час студенти треба да прочитају поједине делове из основне литературе и да дођу припремљени за дискусију. Дужни су да израде један семинарски рад са темом коју изаберу у договору с предавачем. Пожељно је знање енглеског и-или других страних језика због релевантне савремене литературе.
Облици наставе: Предавања и консултације 6+0, 1 семестар
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час курса – упознавање с предметом, изворима и литературом

2. недеља
предавање - Геофизичке карактеристике средишњег Балкана
Литература: Ј. Цвијић, Балканско полуострво, Сабрана дела 2, Београд 1989.
Ј. Марковић, Географске области ФНРЈ, Београд 1950.

3. недеља
предавање - Постанак и развој настарије босанске државе
Постанак и развој настарије босанске државе (9-12. век)
Литература: В. Ћоровић, Територијални развој средњовековне босанске државе, Глас СКА 167 (1935), 5-47.
В. Ћоровић, Хисторија Босне, Београд 1940.

4. недеља
предавање - Територијална организација – основе, компарација са суседним државама
Литература: М. Благојевић – Д. Медаковић, Историја српске државности 1, Нови Сад 2000.
С.Мишић, „Земља“ у држави Немањића, Годишњак за друштвену историју IV, 2-3 (1999), 133–146.
J. Mrgić, Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State, Istorijski Časopis LI (2004), 43-64.

5. недеља
предавање - Територијални развој током 13. века
Литература: В. Ћоровић, Територијални развој средњовековне босанске државе, Глас СКА 167 (1935), 5-47.
Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002.

6. недеља
предавање - Реформе бана Стјепана II Котроманића (1322-1353) – управа, привреда
Литература: Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002.

7. недеља
предавање - Територијални развој током 14. века – фазе, правци ширења, управа
Литература: В. Ћоровић, Територијални развој средњовековне босанске државе, Глас СКА 167 (1935), 5-47.
Благојевић, М., Северна граница босанске државе у XIV веку, у: Босна и Херцеговина од средњег века до најновијег времена, Међународни научни скуп, 13–15. децембар 1994, Зборник радова 12, Историјски институт САНУ, Београд 1995, 59–76.
Благојевић, М., Подриње између српских средњовековних држава, у: Дрина, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2005, 29–67.
J. Mrgić, Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State, Istorijski Časopis LI (2004), 43-64.
Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002.
Ј. Мргић, Северна Босна, 13-16. век, Београд 2008 (у штампи).

8. недеља
предавање - Постанак и развој области феудалних господара
Постанак и развој области феудалних господара – Вукчићи, Павловићи, Хранићи, Златоносовићи, Косаче
Литература: С.Ћирковић, Херцег Стефан Вукчић-Косача, Београд 1964.
Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002. Зборник радова о Павловићима и Косачама

9. недеља
предавање - Територијална организација на тлу северне Босне
Литература: Ј. Мргић, Жупе и насеља „земље“ Усоре, ЈИЧ 1-2 (2000), 27-41.

10. недеља
предавање - Црквене организације у Босанском Краљевству
Литература: Ј. Šidak, Studije o „crkvi bosanskoj“, Zagreb 1975.
S. Ćirković, Bosanska crkva u bosanskoj državi, Prilozi za istoriju BiH 1, Sarajevo 1987, 191-254.

11. недеља
предавање - Привредна географија 14 – 15. век
Литература: Д. Ковачевић, Трговина у средњовјековној Босни, Сарајево 1961.
Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне босанске државе, Сарајево 1978.
Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002.

12. недеља
предавање - Географија насеља 14 – 15. век – мрежа насеља и комуникација
Литература: Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне босанске државе, Сарајево 1978.
Ј. Мргић, Жупе и насеља „земље“ Усоре, ЈИЧ 1-2 (2000), 27-41.
Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002.

13. недеља
предавање - Угарско-османски сукоби током 15. века и њихове последице
Литература: J. Мргић, Османско освајање северне Босне (1459 – 1535), Весник Војног музеја 34 (2007), 49-62.

14. недеља
предавање - Слика економских прилика током 15. и 16. века у османским и угарским изворима
Литература: D. Kovačević-Kojić, Privredni razvoj srednjovekovne bosanske države, Prilozi za istoriju BiH 1, Sarajevo 1987, 85-190.
A. Handžić, Tuzla i okolina u XVI vijeku, Sarajevo 1975.

15. недеља
предавање - Завршни час курса – анализа семинарског рада, усмени испит
↑↑↑