Istorija

Курс:
Стара српска књижевност (докт.)
У оквиру предмета: Стара српска књижевност
Предавачи: др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Настанак и развој књижевности код Јужних Словена, утицај Ћирилових и Методијевих ученика који су из Моравске побегли на Балкан. Принципи перидодизације; преводна књижевност и њен утицај напоједине књижевне форме заступљене код Срба. Два могућа приступа - по родовима и врстама (независно од времена настанка) и ауторски. Преглед стваралаштва појединачних аутора. Хронолошки оквири трајања.
Циљ изучавања курса: Упознавање специфичних одлика српске средњовековне књижевности, њене периодизације и чињеница о делима и ауторима.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова, мада је пожељно да је кандидат на основним студијама полагао предмет Старословенски језик 1 и 2.
Облици наставе: Теоријска предавања уз одбране примере, везане за тему која се обрађује.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна предавања, принципи периодизације, 5 часова

2. недеља
предавање - Систем жанрова у средњовековној књижевности , 5 часова

3. недеља
предавање - Манастири као преводилачки и књижевни центри , 3 предавања

3. недеља
предавање - Књига у средњовековној Србији, 2 предавања

4. недеља
предавање - Најстарији период (X-XII век), реконструкција, 2 предавања

4. недеља
предавање - XIII век - опште одлике, 3 предавања

5. недеља
предавање - Циклус служби Светом Сави, 3 часа

5. недеља
предавање - књижевна делатност Светог Саве, 2 часа

6. недеља
предавање - Доментијан, 2 часа

6. недеља
предавање - Теодосије (химнографски састави - службе Сави и Симеону), 2 часа

6. недеља
предавање - Стефан Првовенчани, 1 час

7. недеља
предавање - Теодосије (прозни састави посвећени Сави и Симеону), 4 часа

7. недеља
предавање - Теодосије - служба и житије Петра Коришког, 1 час

8. недеља
предавање - Архиепископ Данило II његови настављачи, 4 часа

8. недеља
предавање - Григорије Рашки, Јаков Серски, Силуан, 1 час

9. недеља
предавање - монах Јефрем, 1 час

9. недеља
предавање - ДАнило Бањски и циклус посвећен кнезу Лазару, 2 часа

9. недеља
предавање - Марко Пећки и Исаија Серски, 2 часа

10. недеља
предавање - деспот Стефан Лазаревић, 1 час

10. недеља
предавање - Јефимија, Андоније Рафаил Епактит, 2 часа

11. недеља
предавање - Константин Филозоф, 2 часа

11. недеља
предавање - Григорије Цамблак, 3 часа

12. недеља
предавање - Владислав Граматик и његови зборници,1 час

12. недеља
предавање - Култови сремских Бранковића, 2 часа

12. недеља
предавање - Никон Јерусалимац и Јелена Балшић, 1 час

12. недеља
предавање - Димитрије Кантакузин, 1 час

13. недеља
предавање - Лонгин, 1 час

13. недеља
предавање - Поп Пеја, 1 час

13. недеља
предавање - Српска житија - хагиографије или биографије?

13. недеља
предавање - Патријарх Пајсије, писац и мецена, 2 часа

14. недеља
предавање - Писци српског порекла у Русији - Пахомије Србин и Лав Аникита Филолог, 2 часа

14. недеља
предавање - Српска средњовековна химнографија, 3 часа
Структура службе светоме и њена условљеност типиком. Према којим се типицима обављало богослужење у српској цркви у Средњем веку.

15. недеља
предавање - Аренге српских повеља као књижевни састави, 2 часа

15. недеља
предавање - Монашка лектира у манстирској библиотеци, 3 часа
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р.Маринковић, Почеци формирања српске биографске књижевности. Повеље о оснивању манастира Хиландара, Прилизи КЈИФ 39 (1973) 3-19
Д.Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд 1980.
Д.Богдановић, Студије из српске средњовековне књижевности, Београд 1997
Ђ.Трифуновић, Ка почецима српске писмености, Београд 2001
Српска књижевност у доба Деспотовине. Зборник радова са научног скупа одржаног у Деспотовцу 22-23 VIII 1997, Деспотовац 1998
Д.С.Лихачов, Поетика старе руске књижевности, Београд 1973. (Превод с руског.)
Општа допунска литература
Т.Суботин-Голубовић, Српско рукописно наслеђе од 1557.године до средине XVII века, Београд 1999
Д.Богановић,Најстарија слуба светом САви, Београд 1980
↑↑↑