Istorija

Курс:
Историја српског народа у Црној Гори, Хабзбуршком и Османском царству у 19. и почетком 20. века
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор у пензији
др Милош Јагодићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Полазницима вежби биће представљена историја српског народа у Црној Гори, Хабзбуршком и Османском царству у 19. и почетком 20. века (до 1918. године), подразумевајући под тим политички, привредни, друштвени и културни развој Срба у условима различитих државно-правних оквира.
Циљ изучавања курса: стицање основних знања о историји српског народа у Црној Гори, Хабзбуршком и Османском царству у 19. и почетком 20. века (до 1918. године)
Предуслови за полагање: редован упис на четврту годину студија на Одељењу за Историју Филозофског факултета у Београду
Облици наставе: два часа недељно у VII и VIII семестру
Обавезе студената: Редовно присуствовање вежбама, уз могућност два изостанка по семестру; израда једног семинарског рада у току сваког семестра и његово усмено излагање на часу.
План курса:

1. недеља
вежбе - Црна Гора – основни појмови: територија; племе; владичанство; гувернадурство.

2. недеља
вежбе - Црна Гора за време Наполеонових ратова 1797-1815.

3. недеља
вежбе - Рад на изградњи институција власти у Црној Гори за време владике Петра I.

4. недеља
вежбе - Црна Гора у време владике Петра II (1830-1851).

5. недеља
вежбе - Срби у Хабзбуршком царству од краја 18. века до 1848: правни оквир; положај.

6. недеља
вежбе - Срби у револуцији 1848-1849: почетак револуције; Мајска скупштина.

7. недеља
вежбе - Срби у револуцији 1848-1849.
ратовање 1848-1849; стварање Војводства Србија и Тамишки Банат

8. недеља
вежбе - Срби у Османском царству у првој половини 19. века.
Босански и Румелијски ејалет; положај Срба; устанци

9. недеља
вежбе - Књажевина Црна Гора: владавина књаза Данила (1851-1860).

10. недеља
вежбе - Црна Гора 1860-1875: ратови; реформе.

11. недеља
вежбе - Црна Гора у Источној кризи 1875-1878: рат за независност; независност.

12. недеља
вежбе - Срби у Хабзбуршком царству 1849-1867.

13. недеља
вежбе - Уједињена омладина српска.

14. недеља
вежбе - Срби у Јужној Угарској 1867-1878.

15. недеља
вежбе - Срби у Хрватској и Славонији и Срби у Далмацији 1868-1878.

16. недеља
вежбе - Срби у Османском царству 1875-1878.
устанци; последице Источне кризе на српски народ у Османском царству

17. недеља
вежбе - Црна Гора 1878-1905: аутократија књаза Николе.

18. недеља
вежбе - Црна Гора 1905-1912: уставност; политичке борбе.

19. недеља
вежбе - Црна Гора у Балканским ратовима 1912-1913.

20. недеља
вежбе - Црна Гора у Првом светском рату: нестанак независне Црне Горе.

21. недеља
вежбе - Срби у Јужној Угарској 1878-1914: борба за политичка права.

22. недеља
вежбе - Политички, привредни и културни живот Срба у Хрватској и Славонији.

23. недеља
вежбе - Политика Новог курса у Далмацији.

24. недеља
вежбе - Хрватско-српска коалиција.

25. недеља
вежбе - Босна и Херцеговина под аустро-угарском окупацијом.
правни оквир; друштво; привреда

26. недеља
вежбе - Национални покрет Срба у Босни и Херцеговини под аустро-угарском окупацијом.

27. недеља
вежбе - Срби у Османском царству 1878-1908: политичке и друштвене прилике.

28. недеља
вежбе - Национални покрет Срба у Османском царству 1878-1908.

29. недеља
вежбе - Од Младотурске револуције до ослобођења: Срби у Османском царству 1908-1912.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа V-1, V-2, VI-1, VI-2, Београд 1981, 1983.
Р. Љушић, Историја српске државности II. Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Нови Сад, 2001, 249-386.
В. Крестић, Р. Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд 1991.
В. Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1914, Београд 1995.
Косово и Метохија у српској историји, Београд 1989.
А. Џ. П. Тејлор, Хабзбуршка монархија, Београд 2001.
Историја Мађара, Београд 2002.
Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002.
↑↑↑