Istorija

Курс:
Општа историја позног средњег века (осн.)
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.50
Садржај курса: Предавања су посвећена приказивању и објашњавању кључних појава и процеса европске историје овог доба – ходочашћима и култу реликвија, крсташким ратовима, јеретичким покретима, новим монашким редовима, успону и потом опадању моћи папства и, нарочито, разноврсном сплету тема које се тичу развоја државних организама и њихових установа, са посебним нагласком на велике западноевропске државе (Француска, Енглеска, Свето Римско Царство). Вежбе су посвећене продубљивању знања стечених на предавањима кроз упознавање са најзначајнијим историјским изворима који одсликавају дотичне појаве и процесе, укључујући читање и анализу најзанимљивијих одломака из писаних извора.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима историје Европе од краја XI до краја XV века, са посебним нагласком на интеракцији различитих култура, њима својствених идеја и видова стваралаштва које је обележило овај период.
Предуслови за полагање: уписан одговарајући семестар/година студија
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја Русије (прир. Д. Оболенски и Р. Оти), Београд 2003, 86–113.
А. Д. Удаљцова – Ј. А. Космински – О. Л. Вајнштајн, Историја средњег века I, Београд 1956, стр. 282–350.
С. Пеинтер, Историја средњег века (284–1500), Београд 1997, стр. 231–490.
Општа допунска литература
Џ. Линч, Историја средњовековне цркве, Београд 1999, стр. 198–445.
Jacques le Goff, Srednjovekovna civilizacija Zapadne Evrope, Beograd 1974.
Ž. Dibi, Vreme katedrala, Beograd 1989 (Сремски Карловци 2006).
Ј. Хојзинга, Јесен средњег века, Нови Сад 1991.
Ф. Дворник, Словени у европској историји и цивилизацији, Београд 2001.
Историја приватног живота II (прир. Ф. Аријес и Ж. Диби), Београд 2001.
J. Le Goff, Intelektualci u srednjem vijeku, Zagreb 1982.
E. Le Roa-Ladiri, Montaju, oksitansko selo od 1294. do 1324, Sremski Karlovci – Novi Sad 1992.
А. Тененти, Италија у 15. веку, Београд 2001.
П. Рокаи и др., Историја Мађара, Београд 2002, стр. 43–173.
Д. Б. Алварес – Х. Х. Пећароман, Историја Шпаније, Београд 2003, 70–109.
Р. Грусе, Крсташка епопеја, Београд 2004.
Човек средњег века (ур. Ж. Ле Гоф), Београд 2007.
↑↑↑