Istorija

Курс:
Историја ћирилске писмености (осн.)
Предавачи: др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Уводна предавања (настанак и развој девеју словенских азбука; типови глагољице и њен однос према ћирилици); најстарији ћирилски епиграфски споменици и њихов значај за развој писма; типови писма у ћирилици; ћирилица код разних словенских народа (Руса, Бугара, Срба); књишко и канцеларијско писмо. Приликом извођења практичне наставе, студенти читају и са палеографски анализирају одговарајуће примере.
Циљ изучавања курса: Упознавање историје писмености код свих народа који су у Средњем веку користили ћирилицу као своје писмо.
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета Старословенски језик 1 и 2.
Облици наставе: Предавања су пропраћена обимним илустративним материјалом.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
-

1. недеља
предавање - Настанак и развој глагољице и ћирилице
-

1. недеља
предавање - Различите теорије о настанку гагољице
-

1. недеља
вежбе - примери обле и угласте глагољице
-

2. недеља
предавање - најстарији ћирилски епиграфски споменици
-

2. недеља
предавање - састав ћирилске азбуке, бројне вредности слова
-

2. недеља
вежбе - читање и епиграфска анализа одабраних споменика, 2 часа
-

3. недеља
предавање - најстарији сачувани рукописи писани ћирилицом (недатирани), 2 часа
-

3. недеља
вежбе - читање и палеографска анализа одабраних примера
-

4. недеља
предавање - Најстарији датирани ћирилски споменици - руски (XI век), 2 часа
-

4. недеља
вежбе - читање и палеографска анализа одабраних примера, 2 часа
-

5. недеља
предавање - руски рукописи (XII - XIII век), 2 часа
-

5. недеља
вежбе - читање и палеографска анализа одабраних примера, 2 часа
-

6. недеља
предавање - бугарски рукописи (XII-XIV век), 2 часа
-

6. недеља
вежбе - читање и палеографска анализа одабраних проимера, 2 часа
-

7. недеља
предавање - најстарији српски ћирилски рукописи (Мирослављево и Вуканово јеванђеље), 2 часа
-

7. недеља
вежбе - писари Мирослављевог и Вукановог јеванђеља - палеографска анализа, 2 часа
-

8. недеља
предавање - Српски рукописи XIII века: Београдски паримејник, САНУ 361, зборник попа Драгоља
ЗА ова три рукописа предвиђена су два предавања, зато што је сваки од њих специфичан по свом саджају, палеографским одликама и јединствени су у својој врсти.

8. недеља
вежбе - читање и палеографска анализа одабраних примера, 2 часа
-

8. недеља
вежбе - читање и палеографска анализа делова одабраних из три претходна рукописа
-

9. недеља
предавање - Одлике рукописа епохе краља Милутина, 2 предавања
-

9. недеља
вежбе - читање и палеографска анализа делова рукописа Милутинове епохе, 2 часа
-

10. недеља
предавање - бугарски рукописи XIV века, 2 часа
-

10. недеља
вежбе - четворојеванђеље цара Ивана Александра, и други рукописи, 2 часа
-

11. недеља
предавање - руски рукописи (XIV-XV век), 2 часа
-

11. недеља
вежбе - читање и палеографска анализа одговарајућих примера, 2 часа
-

12. недеља
предавање - српски рукописи доба Царства, 2 часа
-

12. недеља
вежбе - читање и палеографска анализа одговарајућих одабраних примера, 2 часа
-

13. недеља
предавање - Језичке и ортогафске норме појединих редакција , 2 часа
Укратко се обрађују језичке и ортографске норме појединих националних редакција старословенског језика (рускословенска, српскословенска, бугарска, влашко-молдавска).

13. недеља
вежбе - текстуални примери за сваку редакцију, 2 часа
-

14. недеља
предавање - проблем диглосије у средњем веку, 2 часа
-

14. недеља
вежбе - српске повеље као пример за појаву диглосије, 2 часа
-

15. недеља
предавање - Дубровачки архив - грађа писана говорним језиком тога доба (XIII-XV век), 2 часа
-

15. недеља
вежбе - екстуални примери из грађе Дубровачког архива, 2 часа
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Г.Томовић, Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд 1974.
J.Vrana, Staroslavenski grafijski sistem i njegova fonetska realizacija, Radovi Zavoda za slavensku flologiju 5 (Zagreb 1963) 131-137
А.Белић, Учешће св.Саве и његове школе у стварању нове редакције српских ћирилских споменика, Светосавски зборник I, Београд 1936, 210-276.
В.Мошин, Палеографски албум на јужнословенското кирилско писмо, Скопје 1966.
Д.Богдановић,Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара. Палеографски албум, Београд 1978
П.Ђорђић, Историја српске ћирилице, Београд 1971(и више издања)
Општа допунска литература
Н.Родић, Г.Јовановић, Мирослављево јеванђеље.Критичко издање, Београд 1986.
↑↑↑