Istorija

Курс:
Историјска географија средњевековне босанске државе (докт.)
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Курс је конципиран хронолошко-проблемски, с циљем да се пажљиво сагледају пажљивије правци развоја средњовековне босанске државе, с обзиром на природно-географске особине њене територије, политичку и управну организацију. Метод је компаративан, јер се проучавање заснива на аналогији са суседним државама – Србијом и Угарском.
Циљ изучавања курса: Студенти стичу дубљи увид у политичку, економску и културну историју средњовековне Босне, користећи резултате сродних дисциплина – археологије, историје уметности и дипломатике.
Предуслови за полагање: Неопходно је познавање савремене физичке географије и главних дешавања из политичке историје средњовековне Босне. За сваки наредни час студенти треба да прочитају поједине делове из основне литературе
Облици наставе: Предавања и консултације 6+0, 1 семестар
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час курса – упознавање с предметом, изворима и литературом
-

2. недеља
предавање - Геофизичке карактеристике средишњег Балкана
-

3. недеља
предавање - Постанак и развој настарије босанске државе
Постанак и развој настарије босанске државе (9-12. век)

4. недеља
предавање - Територијална организација – основе, компарација са суседним државама
-

5. недеља
предавање - Територијални развој током 13. века
-

6. недеља
предавање - Реформе бана Стјепана II Котроманића (1322-1353) – управа, привреда
-

7. недеља
предавање - Територијални развој током 14. века – фазе, правци ширења, управа
-

8. недеља
предавање - Постанак и развој области феудалних господара
Постанак и развој области феудалних господара – Вукчићи, Павловићи, Хранићи, Златоносовићи, Косаче

9. недеља
предавање - Територијална организација на тлу северне Босне
-

10. недеља
предавање - Црквене организације у Босанском Краљевству
-

11. недеља
предавање - Привредна географија 14 – 15. век
-

12. недеља
предавање - Географија насеља 14 – 15. век – мрежа насеља и комуникација
-

13. недеља
предавање - Угарско-османски сукоби током 15. века и њихове последице
-

14. недеља
предавање - Слика економских прилика током 15. и 16. века у османским и угарским изворима
-

15. недеља
предавање - Завршни час курса – анализа семинарског рада, усмени испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Благојевић – Д. Медаковић, Историја српске државности 1, Нови Сад 2000.
С.Мишић, „Земља“ у држави Немањића, Годишњак за друштвену историју IV, 2-3 (1999), 133–146.
J. Mrgić, Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State, Istorijski Časopis LI (2004), 43-64.
В. Ћоровић, Територијални развој средњовековне босанске државе, Глас СКА 167 (1935), 5-47.
Благојевић, М., Северна граница босанске државе у XIV веку, у: Босна и Херцеговина од средњег века до најновијег времена, Међународни научни скуп, 13–15. децембар 1994, Зборник радова 12, Историјски и
Благојевић, М., Подриње између српских средњовековних држава, у: Дрина, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2005, 29–67.
Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002. Зборник радова о Павловићима и Косачама
Ј. Мргић, Жупе и насеља „земље“ Усоре, ЈИЧ 1-2 (2000), 27-41.
Ј. Мргић, Северна Босна, 13-16. век, Београд 2008.
Ј. Šidak, Studije o „crkvi bosanskoj“, Zagreb 1975.
S. Ćirković, Bosanska crkva u bosanskoj državi, Prilozi za istoriju BiH 1, Sarajevo 1987, 191-254.
Д. Ковачевић, Трговина у средњовјековној Босни, Сарајево 1961.
Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне босанске државе, Сарајево 1978.
J. Мргић, Османско освајање северне Босне (1459 – 1535), Весник Војног музеја 34 (2007), 49-62.
D. Kovačević-Kojić, Privredni razvoj srednjovekovne bosanske države, Prilozi za istoriju BiH 1, Sarajevo 1987, 85-190.
J. Mrgić, Transition from Late Medieval to Early Ottoman Settlement Patterns, Südost-Forschungen 65-66 (2006-2007), 50-86.
Ј. Мргић, Проучавање "централних" насеља у историјској географији Bизантијског царствана на Балкану и могућности примене нове методологије, у: Византијски свет на Балкану. Књ. 2, Београд 2012, 285-297
J. Mrgić, Zemlja i ljudi – Iz istorije životne sredine zapadnog Balkana, Beograd 2013.
Ј. Мrgić, ‘Wine or rakı – The Interplay of Climate and Society in the Early Modern Ottoman Bosnia’ – Environment & History vol. 17, No. 4 (November 2011) pp. 613-637
J. Mrgić, ‘Climate Impact on Agricultural Production in Pre-Industrial Society – Some Indications from 16th century Ottoman Bosnia’, in Perspectives on Ottoman Studies, Berlin 2010, 717-726.
J. Mrgić. Средњовековни човек и природа, у: Историја приватног живота у српским земљама средњег века, ур. С. Марјановић-Душанић и Д. Поповић, Clio – Beograd 2004, 162-183.
Ј. Марковић, Географске области ФНРЈ, Београд 1950.
Општа допунска литература
В. Ћоровић, Територијални развој средњовековне босанске државе, Глас СКА 167 (1935), 5-47.
В. Ћоровић, Хисторија Босне, Београд 1940.
Лексикон средњовековних градова и тргова српских земаља, ур. С. Мишић, Београд 2011.
↑↑↑