Istorija

Курс:
Компаративна дипломатика 2 (докт.)
У оквиру предмета: Компаративна дипломатика 2
Предавачи: др Небојша Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: После подсећања на захтеве које савремена дипломатика поставља у погледу издавања грађе, на конкретним примерима приказује се поступак дипломатичке анализе средњовековне грађе уз примену пуног спектра релевантних помоћних историјских наука (дипломатика, палеографија, хронологија, сфрагистика) и свих других оруђа критике извора.
Циљ изучавања курса: Овладавање техникама издавања докумената као трећи степен савладавања практичних техника рада на средњовековној дипломатичкој и уопште писаној грађи.
Предуслови за полагање: положени испити из два стара језика (грчки / латински / старословенски) и из предмета Компаративна дипломатика 1
Облици наставе: предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
А. Соловјев – В. Мошин, Грчке повеље српских владара, Београд 1936.
С. Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањића. Дипломатичка студија, Београд 1997.
Општа допунска литература
Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel und Wappenkunde, 52. Band (2006).
G. Čremošnik, Studije za srednjovekovnu diplomatiku i sigilografiju južnih Slavena, Sarajevo 1976, 45–145.
F. Dolger - J. Karayannopulos, Byzantinische Urkundenlehre, Munchen 1968.
Стари српски архив 1–, Београд 2002–
Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника 1 (В. Мошин - С. Ћирковић - Д. Синдик), Београд 2011.
Archives de l’Athos (P. Lemerle et al.), Paris 1937–
Monumenta Germaniae Historica, Diplomata (ed. K. A. F. Pertz et al.), Stuttgart 1872-
↑↑↑