Istorija

Курс:
Латинска палеографија (докт.)
У оквиру предмета: Латинска палеографија
Предавачи: др Небојша Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Кроз предмет се пружа хронолошки преглед токова латинске писмености кроз читаво средњовековно раздобље, од античког наслеђа, преко писмености „варварских“ култура до периодичних и све опсежнијих „препорода“, увек у контексту оновремених ширих културних кретања. Такође, представљају се личности и установе које су биле носиоци средњовековне писмености – професионални писари, скрипторијуми и канцеларије. На конкретним примерима проучавају се различите врсте писма као репрезентативни производи одређених етапа у развоју европске писмености и истовремено усвајају сложене технике читања средњовековних латинских писама.
Циљ изучавања курса: Упознавање са токовима средњовековне латинске писмености, са нагласком на развоју и особеностима раѕличитих рукописних стилова, у контексту ширих културних токова, укључујући компарацију са токовима оновремене словенске и грчке писмености.
Предуслови за полагање: положен испит из латинског језика
Облици наставе: предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
В. Новак, Латинска палеографија, Београд 1956.
Општа допунска литература
B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 1979.
J. Stiennon, Paléographie du Moyen-Âge, Paris 1991.
E. M. Thompson, An Introduction to Greek and Latin Palaeography, Oxford 1912.
↑↑↑