Istorija

Курс:
Насеља средњовековне Босне (осн.)
У оквиру предмета: Насеља средњовековне Босне
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је конципиран хронолошко-проблемски, с циљем да се пажљиво сагледају опште црте развоја насељених места у средњовековној босанској држави, уз уочавање неких посебности, како у хронологији, тако и у структури. Метод је компаративан, јер се проучавање заснива на аналогији са насељима суседних држава – Србије и Угарске.
Циљ изучавања курса: Студенти стичу дубљи увид у проблематику насеља у контексту политичке, економске и културне историје средњовековне Босне, користећи резултате сродних дисциплина – археологије, историје уметности и дипломатике.
Предуслови за полагање: Од студената се очекује добро познавање физичке географије Балкана, укључујући средњовековну историју српских земаља.
Облици наставе: 2+2, предавања и консултације, 1 семестар
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час – упознавање с предметом и задацима курса, обавезама студената и начи

2. недеља
предавање - Досељавање Словена – просторни распоред словенских налазишта и територијална орг

3. недеља
предавање - Настанак и развој средњовековне босанске државе – преглед територијалних промена

4. недеља
предавање - Настанак и развој средњовековне босанске државе – преглед територијалних промена

5. недеља
предавање - Типологија насеља – села, тргови, тврђаве, градови
и њихова заступљеност у писаним изворима и археолошким истраживањима

6. недеља
предавање - Територијална организација – градови, жупе, „земље“
и представници централне и локалне власти

7. недеља
предавање - Хронолошки и регионални распоред насеља средњовековне босанске државе

8. недеља
предавање - Утицај политичких и привредних структура на насељеност – пример северне Босне

9. недеља
предавање - Утицај политичких и привредних структура на насељеност – пример западне Босне

10. недеља
предавање - Утицај политичких и привредних структура на насељеност – пример централне Босне

11. недеља
предавање - Утицај политичких и привредних структура на насељеност – пример Херцеговине
одн. средњовековне Хумске земље

12. недеља
предавање - Локална и међународна трговина и путне комуникације – структура и положај насеља

13. недеља
предавање - Културни утицаји и струјања из Србије и Угарске
Црквена организација, визуелна култура, технологија

14. недеља
предавање - Континуитет и дисконтинуитет насељености у раноосманско доба
Континуитет и дисконтинуитет насељености на тлу некадашње босанске државе у рано османско доба (1463 – до краја 16. века)

15. недеља
предавање - Завршни час курса, анализа резултата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ј. Мргић–Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Бесне, Београд 2002.
Ј. Мргић, Северна Босна 13–16. век, Београд 2008.
Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне Босне, Сарајево 1978.
Д. Ковачевић-Којић, Градски живот у Србији и Босни (14-15. вијек), Београд 2007.
J. Mrgić–Radojčić, Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State, ИЧ LI (2004) 43–64.
J.Mrgić, Transition from Late Medieval to Early Ottoman Settlement Patterns, Südost-Forschungen 65-66 (2006-2007), 50-86.
Ј. Мргић, Проучавање "централних" насеља у историјској географији Bизантијског царствана на Балкану и могућности примене нове методологије, у: Византијски свет на Балкану 2, Београд 2012,285-297.
Мишић С., Хумска земља, Београд 1996.
Лексикон средњовековних градова и тргова српских земаља, ур. С. Мишић, Београд 2011.
С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964.
С. Ћирковић, Работници, војници, духовници, Београд 1997.
Ј. Мргић, Жупе и насеља "земље" Усоре, ЈИЧ (2000), 27-41.
Д. Ковачевић-Којић, Средњовјековна Сребреница (14-15. вијек), Београд 2010.
Општа допунска литература
Pašalić Е., Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1960.
Anđelić P., Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1982.
Археолошки лексикон Босне и Херцеговине 1-3, Сарајево 1988.
Kovačević D., Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Djela ANUBiH knj. XVIII, Sarajevo 1961.
↑↑↑