Istorija

Курс:
Историјска географија средњевековне Босне (осн.)
Предавачи: др Јелена Мргићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је конципиран хронолошко-проблемски, с циљем да се пажљиво сагледају пажљивије правци развоја средњовековне босанске државе, с обзиром на природно-географске особине њене територије, политичку и управну организацију.
Циљ изучавања курса: Студенти стичу дубљи увид у проблематику насеља у контексту политичке, економске и културне историје средњовековне Босне, користећи резултате сродних дисциплина – археологије, историје уметности и дипломатике.
Предуслови за полагање: Неопходно је познавање савремене физичке географије и главних дешавања из политичке историје средњовековне Босне. За сваки наредни час студенти треба да прочитају поједине делове из основне литературе
Облици наставе: 2+2, предавања и консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час – упознавање с предметом и задацима курса, обавезама студената и начи

2. недеља
предавање - Природно-географске карактеристике простора Западног Балкана

3. недеља
предавање - Настанак и развој средњовековне босанске државе, 9–12. век

4. недеља
предавање - Територијална организација – градови, жупе, „земље“
Територијална организација – градови, жупе, „земље“, представници централне и локалне власти

5. недеља
предавање - Дезинтеграција босанске државе током 13. века

6. недеља
предавање - Реформе бана Стјепана II Котроманића (1322-1353) – управа, територија, привреда

7. недеља
предавање - Босна бана и краља Твртка (1353–1391) – падови и успони, реорганизација управе

8. недеља
предавање - Босна крајем 14. и у првој половини 15. века
Постанак и развој области феудалних господара – Вукчићи, Павловићи, Хранићи, Златоносовићи, Косаче

9. недеља
предавање - Регионализам босанске државе – „земља“ Босна

10. недеља
предавање - „Земље“ Босне – Усора и Соли, Доњи Краји

11. недеља
предавање - „Земље“ Босне – Хумска земља, Подриње, Дрина

12. недеља
предавање - Типологија насеља – села, тргови, тврђаве, градови
њихова заступљеност у писаним изворима и археолошким истраживањима

13. недеља
предавање - Културни утицаји и струјања из Србије и Угарске
црквена организација, визуелна култура, технологија

14. недеља
предавање - Континуитет и дисконтинуитет насељености у раноосманско доба

15. недеља
предавање - Завршни час курса, анализа резултата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ј. Мргић–Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Бесне, Београд 2002.
Ј. Мргић, Северна Босна 13–16. век, Београд 2008.
J. Mrgić–Radojčić, Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State, ИЧ LI (2004) 43–64.
J. Mrgić, Transition from Late Medieval to Early Ottoman Settlement Patterns, Südost-Forschungen 65-66 (2006-2007), 50-86.
Ј. Мргић, Проучавање "централних" насеља у историјској географији Bизантијског царствана на Балкану и могућности примене нове методологије, у: Византијски свет на Балкану 2, Београд 2012, 285-297.
С. Мишић, Хумска земља, Београд 1996.
С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964.
С. Мишић, Историјска географија српских земаља у средњем веку, Београд 2013.
Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне Босне, Сарајево 1978.
D. Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Djela ANUBiH knj. XVIII, Sarajevo 1961.
С. Ћирковић, Работници, војници, духовници, Београд 1997.
М. Динић, Српске земље у средњем веку, Београд 1978.
Општа допунска литература
Културна историја Босне и Херцеговине, (група аутора), Сарајево 19842.
Археолошки лексикон Босне и Херцеговине 1-3, Сарајево 1988.
Д. Ковачевић-Којић, Средњовјековна Сребреница (14-15. вијек), Београд 2010.
P. Anđelić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1982.
↑↑↑