Istorija

Курс:
Друштвена структура грчког света од почетака до познохеленистичког периода (осн.)
Предавачи: др Мирко Обрадовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На основу како наративних, тако и документарних извора, изучава се развој друштва у хеленском свету у микенском, хомерском, архајском, класичном и хеленистичком периоду. Почевши од породице, рода, племена до државне и полисне организације, анализирају се друштвени односи у хеленским заједницама кроз различите облике поседништва над земљом, деловање различитих религијских организација и других приватно-правних и јавно-правних односа.
Циљ изучавања курса: Стицање потребних знања о грчком друштву од микенске епохе до познохеленистичког периода.
Предуслови за полагање: нема претходних услова
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
S. Hornblower, The Greek World 479-323 BC, London 2002 L. H. Jeffery, Archaic Greece. The City-States c. 700-500 B.C., London 1976. V. Ehrenberg, The Greek State, London 1969. R. Osborne, Greece in the Making 1200-479 BC, London 1996.
Општа допунска литература
M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, I-III, Oxford 1941. R. Sealey, A History of the Greek City States ca. 700-338 B.C., Berkeley 1976 R. Meiggs, The Athenian Empire, Oxford 1972.
↑↑↑