Istorija

Курс:
Руска цивилизација 11-17. век (осн.)
У оквиру предмета: Руска цивилизација 11-17. век
Предавачи: др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс се заснива на расположивим изворима, а то су у првом реду стари руски летописи. Први део курса односи се на период Кијевске Русије који је био прекинут монголским освајањем, што је имало за последицу велике промене које су наступиле у свим сегментима живота, какополитичког, тако и културног. После ослобађања од монголског ига, руске земље, мада разбијене на велики број удеоних кнежевина, започињу нову етапу свог живота, која се завршила великим окупљањем руских земаља и утемељењем централизоване државе.
Циљ изучавања курса: Циљ овог курса јесте да се студенти нешто детаљније упознају са руском ожполитичком и црквеном историјом, као и са најважнијим елементима културне историје тог периода.
Предуслови за полагање: пожељно је знање руског језика.
Облици наставе: Поред одржавања класичних предавања, студенти се подстичу да активно учествују у настави, са саопштењима на поједине задате теме.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Д.С.Лихачев, Развитие русской литературы X-XVII веков, СПб. 1998; Исти, Рус’: история и художественная культура X-XVII веков, Москва 2003;
Д.С.Лихачев, Слово о полку Игореве и культура его времени, Ленинград 1978
П.Миљуков, Ш.Сењобос(...), ИсториЈА Русије, Београд 1939.
Д.С.Лихачев, Рус’: история и художественная культура X-XVII веков, Москва 2003;
Општа допунска литература
Исти, Статьи о культуре России, СПб. 2004
Художественная проза Киевской Руси: XI-XIII веков. Состав, перевод (...) И.П.Еремина и Д.С.Лихачев, Москва 1957
↑↑↑