Istorija umetnosti

Курс:
Културна историја средњег века 1000-1500. године (осн.)
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
Александар З. Савићасистент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: После подсећања на поље и методолошке оквире културне историје уопште, као и на особености бављења средњовековном културом, предавања се окрећу приказивању најзначајнијих момената у развоју позносредњовековне културе, при чему средишње место заузимају појаве теме за развој верских схватања и осећања (доживљај Бога, ходочашћа, побожност као састојак црквених и световних политичких програма, побожност и урбанизација, devotio moderna и корени реформације). Вежбе су посвећене продубљивању знања стечених на предавањима кроз упознавање са најзначајнијим историјским изворима који одсликавају дотичне појаве и процесе, укључујући читање и анализу најзанимљивијих одломака из писаних извора.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је упознавање са основним токовима, темама и идејама културне историје раног средњег века (500–1000 године) као општеевропског феномена.
Предуслови за полагање: одслушан предмет Културна историја средњег века 1
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Оксфордска историја средњовековне Европе (прир. Џ. Холмс), Београд 1998.
P. Berk, Šta je kulturna istorija?, Beograd 2008.
Ž. Dibi, Umetnost i društvo u srednjem veku, Beograd 2002.
Општа допунска литература
М. Каплан, Византија, Београд 2008.
Ј. Хојзинга, Јесен средњег века, Нови Сад 1991.
Ž. Dibi, Vreme katedrala, Beograd 1989 (Сремски Карловци 2006).
Човек средњег века (ур. Ж. Ле Гоф), Београд 2007.
↑↑↑