Istorija umetnosti

Курс:
Историја модерне уметности I (осн.)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Евро-америчка модерна уметност, од шездесетих година 19. века до 50-их година 20. века (од позног Манеа, импресионизма, нео и постимпресионизма, симболизма, сецесије, кубизма, фовизма, експресионизма, преко авангардних феномена, идеје ”повратка реду”, уметности тоталитарних режима, до апстрактног експресионизма). Садржај је одређен појмом «настанак и развој модерне уметности», тј. генезом концепта модерне слике, којима се у историји и теорији уметности означавају појаве, покрети и поједини опуси што настају и делују у европском уметничком простору између педесетих година 19. века па најкасније до почетка Првог светског рата. У даљем разматрању прочавају се идеје, језик, поетика, програми и идеологије различитих уметничких облика изражавања између два светска рата, феномени политичког у уметности и политике представљања, те околности које воде измештању тежишта из Европе у САД у годинама које претходе и непосредно по окончању Другог светског рата.
Циљ изучавања курса: Стицање увида, способности читања и разумевања језика, поетика ране модерне уметности - почетака модерне уметности. Савладавање приступа и методолошких претпоставки неопходних за разумевање изражајних језика и идејних садржаја ране модерне.
Предуслови за полагање: Обавезно похађање часова и семинарских вежбања. Посебних предуслова нема.
Облици наставе: Предавања: историографско-теоријска разматрања уз адекватни визуелни материјал Семинарска вежбања: Активно учешће студената; анализа уметничког дела.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводне напомене - појмови модерног и модерности
Разматрање појмова модерног и модерностти у уметности и култури од средине 19. века до прве половине 20. века. Историјски, друштвени, културолошки услови развитка модерног и модерности у европској уметности.

1. недеља
вежбе - Уводна дискусија
Дискусија: разматрање појмова модерног и модерностти у уметности и култури од средине 19. века до прве половине 20. века.

2. недеља
предавање - Едвард Мане и нова модерност
Разматрање сликарског дела Едварда Манеа и његовог значаја за иновирање концепта и садржаја модерне слике

2. недеља
вежбе - Едвард Мане и призори модерног живота
Разговор и анализа слике. Зашто је важно дело Едварда Манеа у настанку идеје о модерној слици? Анализа Бодлерових текстова о Манеу.

3. недеља
предавање - Импресионизам - појам, протагонисти
Значење и настанак појма импресионизам и сликарског покрета под тим именом. Друштвени и културолошки услови појаве иновативног сликарства. Протагонисти: Мане, Моне, Реноар, Дега,Сислеј, Морисо, Касат и др.

3. недеља
вежбе - Импресионизам - појам, протагонисти
Анализе дела различитих аутора импресионизма. Упоредне анализе. Анализе стила, технике, тематског садржаја

4. недеља
предавање - Импресионизам
Значење и настанак појма импресионизам и сликарског покрета под тим именом. Друштвени и културолошки услови појаве иновативног сликарства. Протагонисти: Мане, Моне, Реноар, Дега,Сислеј, Морисо, Касат и др. Принципи анализе импресионистичке слике.

4. недеља
вежбе - Импресионизам
Анализе дела различитих аутора импресионизма. Упоредне анализе. Анализе стила, технике, тематског садржаја. Утицај фотографије. Утицај јапанизма. Утицај теорија боја. Утицај техничко-технолошких изума 19. века.

5. недеља
предавање - Критика импресионизма у неоимпресионизму
Неоимпресионизам и критички однос према достигнућима импресионизма: значај цртежа и боје. Структура композиције. Жорж Сера и Пол Сињак.

5. недеља
вежбе - Критика импресионизма у неоимпресионизму
Разговор: шта је у основи Сераове критике импресионизма. Како она изгледа у пракси. Анализа уметничког дела.

6. недеља
предавање - Шта је постимпресионизам
Настанак и значење појма. Различити концепти и струје унутар постимпресионизма. Означавање важности дела Ван Гога, Сезана, Гогена, Тулуз ЛОтрека.

6. недеља
вежбе - Шта је постимпресионизам
Мапирање феномена постимпресионистичких струјања у европској уметности. Анализа дела: Ван Гог, Гоген, Сезан.

7. недеља
предавање - Ван Гог и Гоген
Разматрање дела Ван Гога и Гогена, у свим ликовним и изванликовним аспектима

7. недеља
вежбе - Ван Гог и Гоген
Анализа текстова: В. Гог, Писма брату и П. Гоген, Записи плементог дивљака. Разумевање ставова о уметности ове двојице уметника.

8. недеља
предавање - Пол Сезан
Свеукупно дело Пола Сезана и његов значај за даљи развој модерне слике. Композиција, конструкција простора, боја.

8. недеља
вежбе - Пол Сезан
Анализа дела Пола Сезана. Анализа текста М.М.Понтија о Сезану - Сезанова сумња.

9. недеља
предавање - Немачки експресионизам
Групе Мост и Плави јахач, као различити, самосвојни носиоци раног експресионизма који се развија у Немачкој, у Дрездену и Минхену. Историјски и друштвени услови настанка. Протагонисти.

9. недеља
вежбе - Немачки експресионизам
Мапирање уметничке сцене Дрездена и Минхена. Упоредна анализа дела. Шта је "примитивно" у уметности? Шта је "духовно" у уметности? Шта је "уметност унутрашње нужности"?

10. недеља
предавање - Фовизам
Fovistički pokret i njegove odlike. Kolorizam, dvodimenzionalnost, kompozicija. Anri Matis i drugi protagonisti.

10. недеља
вежбе - Фовизам
Анализа дела Анрија Матиса. Колоризам и дводимензионалност.

11. недеља
предавање - Кубизам
Inovacije kubizma: slika, kolaž; kompozicija, prostor slike, dvodinezionalnost. Pikaso i Brak.

11. недеља
вежбе - Кубизам
Анализа кубистичког дела: Пикасо и Брак око 1907; аналитички кубизам; колажи, синтетички кубизам. Разматрање консеквенци кубизма по даљи развој модерне уметности.

12. недеља
предавање - Сецесија и сродне појаве у Европи
Појам сецесије. Уметност и култура око 1900. Историјско и културолошко разматрање Бечке ецесије. Протагонисти: Климт, Хофман, Вагнер, Мозер, Шиле. Закњучна разматрања.

12. недеља
вежбе - Закључна разматрања o периоду ране модерне
Разговор. Како се развијала и реализовала идеја модерне слике у периоду од око 1863. до око 1910. Које су њене консеквенце по потоњу уметност у 20. веку?

13. недеља
предавање - Футуризам
Историјски и друштвени услови настанка покрета, основне идеје, протагонисти.

13. недеља
вежбе - Футуризам
Футуристички манифест: анализа

14. недеља
предавање - Дадаизам
Анализа основних фактографских, историографских и проблемских садржаја везаних за феномен дадаизма. Протагонисти.

14. недеља
вежбе - Дадаизам
Кабаре Волтер: идеје, протагонисти, контекст

15. недеља
предавање - Марсел Дишан и ready made
Марсел Дишан. Појмови, радови, теоријска разматрања и њихов значај за даљи развој идеје модерне уметности

15. недеља
вежбе - Марсел Дишан
Анализа и интерпретација изабраних радова

16. недеља
предавање - Руска авангарда
Услови настајања и форме деловања покрета, њихове формално-језичке и теоријске одреднице, као и индивидуални доприноси истакнутих појединаца.

16. недеља
вежбе - Руска авангарда
"Последња футуристичка изложба": протагонисти, идеје и последице

17. недеља
предавање - Надреализам
Анализа основних фактографских, историографских и проблемских садржаја везаних за феномен надреализма.

17. недеља
вежбе - Надреализам
"Андалузијски пас": пројекција и анализа филма

18. недеља
предавање - Надреализам - протагонисти
Анализа индивидуалних доприноса истакнутих појединаца.

18. недеља
вежбе - Надреализам
Бретон и надреалистички манифести

19. недеља
предавање - ”Идеја повратка реду” - критика модернизма
Идеја "повратка прошлости" и критике модернизма (методологија цитатности у ликовној уметности), "повратак реду", метафизичка школа, Де кирико и др.

19. недеља
вежбе - "Идеја повратка реду"
Де Кирико: анализа изабраних дела

20. недеља
предавање - Уметност вајмарске епохе
Уметност вајмарске епохе: критички ангажман уметности, Neue Sachlichkeit, пост-експресионизам, Bauhaus

20. недеља
вежбе - Уметност вајмарске епохе
"На западу ништа ново": културне прилике у Вајмару

21. недеља
предавање - Уметност тоталитарних режима: немачки модел
Уметност тоталитарних режима: немачки модел (друштвена клима, идеје и протагонисти)

21. недеља
вежбе - Уметност тоталитарних режима: немачки модел
Лени Рифенштал: пројекција филма и анализа

22. недеља
предавање - Уметност тоталитарних режима: совјетски модел
Уметност тоталитарних режима: совјетски модел (друштвена клима, основне идеје и протагонисти)

22. недеља
вежбе - Уметност тоталитарних режима: совјетски модел
"Радник и колхозница": анализа дела и потоње ре-интерпретације

23. недеља
предавање - Уметност и искуства рата
Европа и Америка после Другог светског рата. Рефлекси ратног искуства. Утицаји европске уметничке емиграције у Америци. Њујорк-Париз.

23. недеља
вежбе - Уметност и искуства рата
Њујорк као нови центар модерности: утицаји европске уметничке емиграције у Америци

24. недеља
предавање - Апстрактни експресионизам
Амерички апстрактни експресионизам: стварање новог типа сликарства током четрдесетих година на њујоршкој сцени. Горки, Полок, Де Кунинг, Ротко - стварање Њујоршке школе.

24. недеља
вежбе - Апстрактни експресионизам
Џексон Полок: анализа изабраних радова

25. недеља
предавање - Европски енформел
Европски енформел: уметничка сцена и њени политички и социјални услови у Европи пре и након 1945. Париска сцена, енформел, протагонисти.

25. недеља
вежбе - Европски енформел
Шпански модел: уметност изван Франкове диктатуре

26. недеља
предавање - Закључна разматрања

26. недеља
вежбе - Закључна разматрања
Припреме за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Richard R. Brettell, Modern Art 1851-1929, Oxford History of Art, 1999
Ž.Diga, Kulturni život u Evropi na prelazu iz 19. u 20. vek, Clio, Beograd 2007.
H. Rid, Istorija modernog slikarstva, Beograd 1979, 11-105
N. Stangos (ed),Concepts of Modern Art, (revised and enlarged edition), Penguin books, 1990 (Fauvism, Expressionism, Cubism, Futurism, Dada and Surrealism, Suprematism, De Stijl, Constructivism)
R. Podoli, Teorija avangardne umetnosti, Beograd, 1975 (41-78; 95-110; 125-132; 157-172) ILI P. Birger, Teorija avangarde, Beograd, 1998 (I, II i III poglаvlje)
A. Mitrović, Angažovano i lepo, Beograd 1983
Fer, Batchelor,Wood, Realism, Rationalism, Surrealism, Art between the Wars, The Open University/Yale University, 1993, 250-332.
Karl E. Šorske, Fin de Siecle u Beču, Politika i kultura, Beograd 1998
Piter Gej, Vajmarska kultura, Beograd 1998.
Општа допунска литература
C.Rhodes, Primitivism in Modern Art, London 1997
James H. Rubin, Impressionism, Phaidon, 1999, 7-219.
Pjer Frankastel, Impresionizam, Beograd 2000, 9-114.
T.J.Clark, The Painting of Modern Life, Princeton, 1984; 1999.
Grupa autora, Postimpresionizam, Zagreb-Ljubljana 1979. (Van Gog, Gogen, Sezan, Sera)
B. Denvir, Post-Impressionism, London 1992, 11-107
E. Fry, Cubism, London 1966
W.Dube, The Expressionists, London 1972
S.Whitfield, Fauvism, London 1991; 1996.
Bear, M. Karasu, DADA-istorija jedne subverzije, Sremski Karlovci-Novi Sad 1997 ILI M. Gale, Dada & Surrealism, Phaidon, London, 1997 (9-65; 83-114; 117-168; 181-212)
M. Nado, Istorija nadrealizma, Beograd 1980 ILI M. Gale, Dada & Surrealism, Phaidon, London, 1997 (215-264)
M. Dišan, Izbor tekstova, sveske 3, Muzej savremene umetnosti, Beograd 1984
Dokumenti za razumevanje ruske avangarde, Geopoetika, Beograd 2003
K. Grej, Ruski umetnički eksperiment, Beograd 1978
S. Mijušković, Od samodovoljnosti do smrti slikarstva. Umetničke teorije i prakse ruske avangarde, Geopoetika, Beograd, 1998.
↑↑↑