Istorija umetnosti

Курс:
Почеци модерне уметности
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Почеци модерне уметности. Рана европска модерна уметност, од шездесетих година 19. века до 2. св. рата (од позног Манеа, импресионизам, нео и постимпресионизам, симболизам, сецесија, кубизам, фовизам, експресионизам). Почеци модерне уметности у српском сликарству, од 1904. до 1921. (од продора импресионистичких идеја до авангардних тенденција раних двадесетих. Садржај је одређен појмом «почеци модерне уметности», тј. генезом концепта модерне слике, којима се у историји и теорији уметности означавају појаве, покрети и поједини опуси што настају и делују у европском уметничком простору између педесетих година 19.века па најкасније до почетка Првог светског рата. Корпус покрета и појава о којима је реч укључује дело Едуара Манеа и импресионизам, дивизионизам, постимпресионизам, примитивизам, симболизам, фовизам, немачки експресионизам и фовизам; као и конститутивне почетке модерне слике у српској уметности од почетка 20. века до око 1914. године.
Циљ изучавања курса: Стицање увида, способности читања и разумевања језика, поетика а) почетака модерне уметности и б) увођење у проблематику историјских авангарди и савладавање приступа и методолошких претпоставки неопходних за разумевање изражајних језика и идејних садржаја авангардних покрета. Разумевање логике развоја модерне уметности. Стицање способности за анализу и читање слике. Стицање способности разумевања основних идејних/идеолошких матрица уметничких покрета и појава.
Предуслови за полагање: Неопходно знање или добро пасивно знање (читање, разумевање) енглеског језика, због праћења литературе обавезних курсева ИМУ1. Потребно елементарно познавање историје уметности новог доба; од око 1851-1921; са културном историјом 19. и почетка 20. века. За похађање УМУ 1/2, у летњем семестру потребна знања из области почетака модерне уметности која се стичу у оквиру обавезног курса 1/1 током првог семестра наставе на предмету.
Облици наставе: предавања, 1 недељно х 90 минутапредавања прате семинарска вежбања
Обавезе студената: Обавезно похађање часова (дозвољена 2 одсуствовања), обавезна ПРВА провера знања на крају зимског семестра (усмено излагање или коловијум, по избору студента; за усмено излагање обавезна је тема из области курса/области одабрана у договору са наставником или асистентом). Прва провера знања је услов за излазак на испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцењује се прва провера знања на крају зимског семестра (колоквијум или усмена презентација)=40 . Узима се у обзир активно ангажовање студента/студенткиње у настави н нарочито на семинарским вежбањима =10 .
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања
Идеја модерности и модерно доба: историјске, социо-културне одреднице / Капиталистичко друштво и модерни град / Национално и интернационално

1. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Уводна разматрања: методологија, дефинисање хронолошког оквира, проблемска питања.

2. недеља
предавање - Мане и импресионизам 1. део
Мане и импресионизам, слика модерног живота и нова слика природе

2. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Уводна разматрања: методологија, дефинисање хронолошког оквира, проблемска питања.

3. недеља
предавање - Мане и импресионизам, 2. део
Језик и идеологија импресионистичког сликарства / Светлост, оптика, кретање, фактура... / Емпиризам и реализам / Клод Моне и сликање у серијама

3. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Појава модерних тенденција у уметности региона; дефинисање појма «почеци модерне уметности» у контексту анализираних целина, друштвене разлике у периоду између последње деценије XIX века и Првог светског рата; Светска изложба у Паризу 1900; повезивање на регионалном нивоу.

4. недеља
предавање - «Примитивно»: утицај неевропских култура на модерну уметност, 1. део
«Примитивно»: утицај неевропских култура и европских предренесансних култура на модерну уметност: јапанизам у сликарству, продор афричке трибалне скулптуре, Океанија и др.

4. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Идеја и значај југословенских изложби, концепт интегралног југословенства у култури, политичке поларизације, реализација, учесници, Лада; Формирање уметничких група, међународне изложбе и регионална сарадња, анализирају се као одреднице културолошког контекста који је узорчник развоја, размене идеја и формирања заједничког уметничког круга.

5. недеља
предавање - «Примитивно»: утицај неевропских култура на модерну уметност, 2. део
«Примитивно»: утицај неевропских култура и европских предренесансних култура на модерну уметност: јапанизам у сликарству, продор афричке трибалне скулптуре, Океанија и др.

5. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Почеци модерне уметности у српском сликарству 1900-1921; анализира се уметничка сцена од продора импресионистичких идеја до појаве авангардних тенденција.

6. недеља
предавање - Улога боја у формирању модерне слике, 1. део
Улога боја у формирању модерне слике (импресионизам и постимпресионизам, мапирање; Ван Гог, Гоген; научна примена боје, Ж.Сера; фовизам и А. Матис...)

6. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Почеци модерне уметности у српском сликарству 1900-1921; анализира се уметничка сцена од продора импресионистичких идеја до појаве авангардних тенденција.

7. недеља
предавање - Улога боја у формирању модерне слике, 2. део
Улога боја у формирању модерне слике (импресионизам и постимпресионизам, мапирање; Ван Гог, Гоген; научна примена боје, Ж.Сера; фовизам и А. Матис...)

7. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Почеци модерне уметности у српском сликарству 1900-1921; теме и идеје.

8. недеља
предавање - Улога боја у формирању модерне слике, 3. део
Улога боја у формирању модерне слике (импресионизам и постимпресионизам, мапирање; Ван Гог, Гоген; научна примена боје, Ж.Сера; фовизам и А. Матис...)

8. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Почеци модерне уметности у српском сликарству 1900-1921; социолошка матрица као основа тумачења.

9. недеља
предавање - «Експресија», емоција и емпатија, 1. део
«Експресија», емоција и емпатија: од постимпресионизма до фовизма и немачког експресионизма

9. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Почеци модерне уметности у српском сликарству 1900-1921; анализе појединачних опуса релевантних за схватање епохе.

10. недеља
предавање - Настанак «аналитичке» линије модерне уметности, 1. део
Настанак «аналитичке» линије модерне уметности: Сезан, кубизам

10. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Практичнe вежбе у музејима и галеријама.

11. недеља
предавање - Настанак «аналитичке» линије модерне уметности, 2. део
Настанак «аналитичке» линије модерне уметности: Сезан, кубизам

11. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Практичне вежбе у музејима и галеријама.

12. недеља
предавање - Импресионизам у српском сликарству 1907-1919

12. недеља
вежбе - Почеци модерне уметности – вежбе
Практичне вежбе у музејима и галеријама.

13. недеља
предавање - Закључна разматрања

13. недеља
вежбе - Закључна разматрања

14. недеља
вежбе - Припрема за колоквијум

14. недеља
- - Припрема за колоквијум

15. недеља
- - колоквијум

15. недеља
- - колоквијум
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
B. Denvir, Post-Impressionism, London 1992, 11-107
Concepts of Modern Art, (revised and enlarged edition) ed. by N. Stangos, Penguin books, 1981; 1990 (Fauvism, Expressionism, Cubism; 11-79)
Lazar Trifunovic, Srpsko slikarstvo 1900-1950, Beograd 1973 (poglavljе: Svetlost)
James H. Rubin, Impressionism, Phaidon, 1999, 7-117
Richard R. Brettell, Modern Art 1851-1929, Oxford History of Art, 1999, 4-27
Општа допунска литература
Art in Theory 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas, ed. by C.Harrison & P. Wood, Oxford/Cambridge 1992; 1993; 1994; 1995; 1996 (poglavlje: I, IIB )
James H. Rubin, Impressionism, Phaidon, 1999
T.J.Clark, The Painting of Modern Life, Princeton, 1984; 1999
C.Harrison, F.Frascina,G.Perry, Primitivism, Cubism, Abstraction, The Early Twentieth Century, The Open University/Yale University, 1993 (8-173)
Richard R. Brettell, Modern Art 1851-1929, Oxford History of Art, 1999
C.Rhodes, Primitivism in Modern Art, London 1997
W.Dube, The Expressionists, London 1972
S.Whitfield, Fauvism, London 1991; 1996
E. Fry, Cubism, London 1966
L. Nochlin, The Politics of Vision, Essays on Nineteenth Century Art and Society, Thames&Hudson, 1989; 1991; 1994
Karl E. Šorske, Fin de Siecle u Beču, Politika i kultura, Beograd 1998.
Pjer Frankastel, Impresionizam, Beograd 2000, 9-114
↑↑↑