Istorija umetnosti

Курс:
Увод у историју религија (осн.)
У оквиру предмета: Увод у историју религија
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
Исидора Толићасистент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: упознавање са основним одликама праисторијских и традиционалних религија Старог света (палеолит, неолит; Сумер, Акад, Египат, Палестина, Фригија, Грчка, Рим; Индија, Иран; Келти, Германи, Балти, Словени), уз додатне увиде у религије појединих других делова света (Мезоамерика, Кина и др.) Практична настава: упознавање са главним изворима за њихово изучавање: писаним, археолошким, иконографским и методолошким проблемима њихове интерпретације
Циљ изучавања курса: Стицање елементарних знања из области историје религија (предмет, историјат, методолошка начела дисциплине, усвајање најважнијих појмова којима она оперише), основна информација о традиционалним религијама света од праисторијског доба до средњег века
Предуслови за полагање: Нема посебног услова
Облици наставе: Предавања и вежбања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Александар Лома: Мали илустровани речник појмова из историје религија (скрипта)
Александар Лома: Религије индоевропских народа (скрипта)
Eliade, Mirča: Istorija verovanja i religijskih ideja I–III, Beograd.
Општа допунска литература
Јан Пухвел, Упоредна митологија, Нови Сад / Сремски Карловци 2010
Е. Бенвенист, Речник индоевропских установа, Ср. Карловци / Н. Сад 2002. (део II, књ. 3: Религија, стр. 371–441)
↑↑↑