Istorija umetnosti

Историја модерне уметности 1
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмено-усмено
Садржај предмета: Историја модерне уметности 1 састоји се од две једносеместралне области изучавања-курса: 1/1 Почеци модерне уметности, 1/2 Историја авангарде са теоријом ИМУ 1 се бави представљањем: а) почетака модерне уметности и разумевањем логике развоја модерне уметности б) увођењем у проблематику историјских авангарди и савладавање приступа и методолошких претпоставки неопходних за разумевање изражајних језика и идејних садржаја авангардних покрета. Вежбањем способности за анализу и читање слике; за разумевање основних идејних/идеолошких матрица уметничких покрета и појава.
Циљ изучавања предмета: Стицање увида, способности читања и разумевања језика, поетика а) почетака модерне уметности и б) увођење у проблематику историјских авангарди и савладавање приступа и методолошких претпоставки неопходних за разумевање изражајних језика и идејних садржаја авангардних покрета. Разумевање логике развоја модерне уметности. Стицање способности за анализу и читање слике. Стицање способности разумевања основних идејних/идеолошких матрица уметничких покрета и појава.
Предуслови за полагање: Неопходно знање или добро пасивно знање (читање, разумевање) енглеског језика, због праћења литературе обавезних курсева ИМУ1. Потребно елементарно познавање историје уметности новог доба; од око 1851-1921; са културном историјом XiX и првих деценија XX века.
Облици наставе: предавања 1 недељно Х 90 мин семинари 1 недељно Х 90 мин
Обавезе студената: Обавезно похађање часова (дозвољена 3 одсуствовања), обавезна ПРВА провера знања након одслушаног зимског семестра (област 1/1, Почеци модерне уметности: усмено излагање или коловијум, по избору студента; обавезна је тема из области курса/области. Приликом оцењивања колоквијума (прва провера знања)и испита (друга провера знања, узима се у обзир учешће и ангажовање студента/студенткиње у настави, нарочито на семинарским вежбањима.
Постојећи курсеви:
↑↑↑