Istorija umetnosti

Француски језик 2
Предавачи: др Милица Мирићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: колоквијум и усмени
Садржај предмета: Садржај наставе страног језика одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим и ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. У настави Страног језика 2 обрађују се ужестручне теме кроз рад на текстовима, који омогућава студентима да овладају стручном терминологојим, као и да стекну увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора, а кад је то могуће и актуелност. При избору тема и врста текстова води се рачуна о чињеници да су групе студената које уче страни језик дисциплинарно хетерогене и да њих чине студенти различитих одељења Филозофског факултета.
Циљ изучавања предмета: Основни циљ наставе из курса Страни језик 2 на Филозофском факултету је овладавање стручним страним језиком у областима које се изучавају на Факултету. Овај циљ подразумева овладавање структуром језика, као и стилским одликама општенаучног и језика ужих научних области, и то развијањем следећих вештина: - читањa и разумевањa стручне литературе; - писменoг и усменoг изражавања; - превођења стручне литературе; У процесу остваривања наведених циљева студенти се оспособљавају за коришћење речника, терминолошких лексикона и енциклопедија. Студенти по окончању наставе из овог курса и положеног испита треба да буду у стању да се у различитим стручним и професионалним ситуацијама изразе садржински диференцирано и примерено датој комуникативној ситуацији. Методичко знање које студенти стекну током учења страног језика на Филозофском факултету треба да их оспособи за даље самостално изучавање страног језика.
Предуслови за полагање: Предуслов за похађање курса Страни језик 2 је одслушани курс Страни језик 1.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове и презентације и положи колоквијум и испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑