Istorija umetnosti

Шпански језик 2
Предавачи: Марина Николићнаставник страног језика
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: колоквијум и усмени
Садржај предмета: Садржај наставе шпанског језика током курса Шпански језик 2 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим и ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. У настави Шпанског језика 2 обрађују се,поред преосталих граматичких партија предвиђених за рад у трећем семестру и ужестручне теме кроз рад на текстовима, што омогућава студентима да овладају стручном терминологојим, као и да стекну увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора и актуелност.Студенти активно учествују у избору текстова. Уз обнављање научених граматичких структура,већа пажња усмерена је на : синтаксу (изражавање узрока, последице, намере, времена, начина, хипотезе, поређења, концесије; антериорност, симултаност, постериорност; паратакса и хипотакса) и лексику (грађење речи - деривација и композиција, алитерација; употреба синонима, хипонима, хиперонима) Студенти се упознају са основама текстуалне лингвистике и анализе дискурса за потребе коришћења језика струке - стичу основне текстуалне компетенције: (акценат на надреченичном нивоу у анализи текста ,механизми језичке кохерентности ,механизми кохезије текста -конектори, слагање времена) Упознају се са типологијом текстова - дескриптивни, аргументативни, инструментални, информативни – и специфичностима њихове структуре (нпр. организациони обрасци у одређеном тексту ), као и са основним техникама и стратегијама коришћења језика у академске сврхе( тражење информација у тексту струке, резимирање, излагање итд.) У оквиру наставе студенти се упознају са елементима цивилизације.
Циљ изучавања предмета: Основни циљ наставе курса Шпански језик 2 на Филозофском факултету је овладавање стручним страним језиком у областима које се изучавају на Факултету. Овај циљ подразумева овладавање структуром језика, као и стилским одликама општенаучног и језика ужих научних области, и то развијањем следећих вештина: - читањa и разумевањa стручне литературе; - писменoг и усменoг изражавања; - превођења стручне литературе; У процесу остваривања наведених циљева студенти се оспособљавају за коришћење речника, терминолошких лексикона и енциклопедија. Студенти по окончању наставе из овог курса и положеног испита треба да буду у стању да се у различитим стручним и професионалним ситуацијама изразе садржински диференцирано и примерено датој комуникативној ситуацији. Методичко знање које студенти стекну током учења страног језика на Филозофском факултету треба да их оспособи за даље самостално изучавање страног језика.
Предуслови за полагање: Предуслов за похађање курса Шпански језик 2 је одслушани курс Шпански језик 1.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове и презентације и положи колоквијум и испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑