Klasične nauke

Курс:
Увод у класичне науке (осн.)
У оквиру предмета: Увод у класичне науке
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Општи део:Религија, обреди, празници.Позориште и игре у Грчкој и у Риму.Митологија- најважнији митови и њиховаповезаност с књижевношћу.Рачунаље времена.Свакодневни живот. Уже стручни део:Филологија и образовање у антици.Материјал и облик књиге. Преписивање рукописа у антици и у средњем веку. Схолије, палимпсести, субскрипције. Врсте књишког и епиграфског писма. Модерна критика текста. Критичка издања. Самостално излагање ученика, дискусије на часу.
Циљ изучавања курса: Стицање знања из културне историје антике.Уже стручни део предмета оспособљава студенте за стручни ра (семинарски радови и дипломски рад).
Предуслови за полагање: Упис у 1. и 2. семестар Класичних наука
Облици наставе: Предавања,групни рад
План курса:

1. недеља
предавање - Гео-хронолошки оквири грчке цивилизације.

2. недеља
предавање - Грчки дијалекти.

3. недеља
предавање - Линеар Б. Алфабет.

4. недеља
предавање - Митови и њихово тумачење. Повезаност мита с књижевношћу.

5. недеља
предавање - Грчка религија и обреди.

6. недеља
предавање - Атински празници. Елеусинске мистерије. Орфизам.

7. недеља
предавање - Позориште.

8. недеља
предавање - Делфи.

9. недеља
предавање - Олимпија.

10. недеља
предавање - Атинско и спартанско друштво. Политички живот у Атини и Спарти.

11. недеља
предавање - Војска и рат у класичној Грчкој и хеленистичка времена.

12. недеља
предавање - Свакодневни живот у класичној Атини. Рачунање времена у Грка.

13. недеља
предавање - Образовање у класичној Грчкој.

14. недеља
предавање - Хеленистичка филологија.

15. недеља
предавање - Предаја античке књижевности на Истоку.

16. недеља
предавање - Гео-хронолошки оквири римске цивилизације.

17. недеља
предавање - Италски дијалекти. Абецеда.

18. недеља
предавање - Римска религија и обреди.

19. недеља
предавање - Митраизам. Хришћанство.

20. недеља
предавање - Игре. Позориште.

21. недеља
предавање - Римско друштво. Политички живот у Риму.

22. недеља
предавање - Војска и рат у Риму (позна република и рано царство).

23. недеља
предавање - Свакодневни живот у Риму. Римско рачунање времена.

24. недеља
предавање - Образовање у Риму. Римски филолози. Јавна читања. Библиотеке. Издавање књига.

25. недеља
предавање - Материјал за писање (папирус, пергамент). Облик књиге (свитак, кодекс).

26. недеља
предавање - Преписивање књиге у антици и средњем веку. Палимпсести. Супскрипције. Схолије.

27. недеља
предавање - Епиграфика. Папирологија. Палеографија. Епиграфска и књишка писма.

28. недеља
предавање - Предаја књиге на Западу.

29. недеља
предавање - Модерна критика текста. Стематска теорија. Грешке у тексту.

30. недеља
предавање - Критичко издање. Критички апарат. Скраћенице.
Литература и извори података:
Општа допунска литература
J. Stipišić, Pomoćne povijesne nauke, Zagreb 1972. A. Stipčević, Povijest knjige, Zagreb 1985. The Oxford Classical Dictionary. Д. Срејовић-А. Цермановић, Речник грчке и римске митологије, Београд 1979.
↑↑↑