Klasične nauke

Курс:
Византијска филологија (мастер)
У оквиру предмета: Византијска филологија
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Историја византијске књижевности, развитак грчког језика у средњем веку. Културни и историјски амбијент у коме су настала поједина дела.
Циљ изучавања курса: Утврђивање и продубљивање знања стечених на ранијим студијама.Способност превођења са средњовековног грчког.Т
Предуслови за полагање: Уписане мастер студије.
Облици наставе: Предавања и консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Периодизација византијске књижевности
Кратак хронолошки преглед средњовековне грчке књижевности.

2. недеља
предавање - Реторика 4. века
Период "Друге софистике". Либаније, Темистије, Јулијан Апостата и други значајни ретори овг периода.

3. недеља
предавање - Црквени оци 4. века
Василије Велики, Григорије из Назијанза, Григорије из Нисе, Јован Хрисостом - њихов значај за каснију православну књижевност.

4. недеља
предавање - Црквени оци 4. века - наставак
-

5. недеља
предавање - Литургија и црквена поезија (кондак)
Службе у Цркви, литургије, кондак или химна, Роман Мелод и други песници

6. недеља
предавање - Црквена поезија - краћи облици, канон
Кратке форме у црквеној поезији, канон и његова композиција

7. недеља
предавање - Промене у језику
Промене из старогрчког у средњовековни грчки.

8. недеља
предавање - Промене у језику - наставак
-

9. недеља
предавање - Промене у језику - наставак
-

10. недеља
предавање - Промене у односу на античку књижевност
Нови средњовековни књижевни жанрови, нови технички термини итд.

11. недеља
предавање - Црквена историја
Црквена историја као нов књижевни жанр. Еусебије из Цезареје и други значајни писци овог жанра.

12. недеља
предавање - Византијска хроника
Средњовековно схватање историје. Настанак и развитак хронике. Главни аутори.

13. недеља
предавање - Византијска световна поезија
Жанрови византијске профане поезије и главни представници.

14. недеља
предавање - Византијска историографија
Главни представници и развојна линија византијске историографије.

15. недеља
предавање - Византијска историографија - наставак
-

16. недеља
предавање - Школство у Византији
Византијски образовни систем. Цариградски универзитет, Патријаршијска школа итд.

17. недеља
предавање - Византијски енциклопедисти
Патријарх Фотије, Арета из Цезареје, Константин Порфирогенит и други византијски полихистори.

18. недеља
предавање - Византијски енциклопедисти - наставак
Михаило Псел, Јован Цецес и други.

19. недеља
предавање - Византијска реторика
Преглед византијске реторике. Реторски приручници, античка традиција.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С.С. Аверинцев,Поетика рановизантијске књижевности, Београд 1982
Х.Г. Бек, Путеви византијске књижевности, предговор Д. Богдановић, Београд 1967
L. Breje, Vizantijska civilizacija, Beograd 1976 (poglavlja IX-XIII, str. 260-445)
Византијски извори за историју народа Југославије, посебна издања Византолошког института САНУ, Београд, том I: 1955, том II: 1959, том III: 1966, том IV: 1971, том VI: 1986
Д. Богдановић, Свети оци и учитељи цркве: Мала приручна патрологија, Београд 1989
N.G. Wilson, An Anthology of Byzantine Prose, Berlin - New York 1971
Општа допунска литература
R. Browning, Medieval and Modern Greek, London 1969
Ш. Дил, Византијске слике, Београд (више издања)
А. Јевтић, Патрологија, друга свеска: Источни оци и писци 4. и 5. века, од Никеје до Халкедона, 325-451, Београд 1984
Ј. Мајендорф, Свети Григорије Палама и православна мистика, Београд 1983
Џ. Мајендорф, Византијско богословље, Крагујевац 1985
Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд 1990
Институт за књижевност и уметност у Београду, Речники књижевних термина, Београд 1985
↑↑↑