Klasične nauke

Курс:
Античка и српска књижевност (осн.)
У оквиру предмета: Античка и српска књижевност
Предавачи: др Ненад Ристовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Разматрају путеви античког књижевног наслеђа у српској књижевности. Издваја се неки нарочито значајан феномен рецепције античке књижевности, махом по књижевнотеоријским обележјима, а на коме се могу лепо видети све историјске мене у рецепцији.
Циљ изучавања курса: Упознавање веза српске књижевности са античком књижевношћу.
Предуслови за полагање: Уписан 7. семестар студија класичних наука.
Облици наставе: Предавања и вежбања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Флашар, Студије о Стерији, Београд, 1988.
М. Флашар, Његош и антика, ЦАНУ, Његошев институт, Монографије и студије, књ. 1, Подгорица, 1997.
Ј. Деретић, ”Класична традиција у српској књижевности”, Античке студије код Срба, Посебна издања Балканолошког института САНУ 37, Београд, 1989, 13-20.
Н. Ристовић, Српска књижевност на латинском језику, XVIII столеће, Књ. VI, Друштво за проучавање XVIII века / Завод за културу Војводине, Нови Сад, 2007, 40-66.
↑↑↑