Klasične nauke

Курс:
Латински језик II (осн.)
У оквиру предмета: Латински језик II
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 14.00
Садржај курса: Предавања Систематизација зависних реченица, систематизација синтаксе падежа, индиректни говор, основи метрике у латинском језику. Вежбе Читање, лексичка и синтаксичка анализа дужих одломака из текстова римских писаца, читање поезије (хексаметар...).
Циљ изучавања курса: Детаљно познавање зависних реченица и способност да се то знање примени при превођењу не/познатог текста; способност да се уоче различити начини за изражавање истог семантичког садржаја; уочавање стилистичких одлика текста који се обрађује.
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на другу годину основних студија на Одељењу за класичне науке, тј. имати положен испит Латински језик I.
Облици наставе: Индивидуални, групни и консултативни рад (предавања и вежбе).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Маневић-Шијачки,Б., Граматика латинског језика Гортан,В, Горски.О., Пауш,П., Латинска граматика Ђорђевић, Ј., Латинско-српски речник Дивковић, М., Латинско-хрватски речник
Маневић-Шијачки,Б., Граматика латинског језика Гортан,В, Горски.О., Пауш,П., Латинска граматика Ђорђевић, Ј., Латинско-српски речник Дивковић, М., Латинско-хрватски речник
Општа допунска литература
Woodcock, A New Latin Sintax; Menge, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik
↑↑↑