Klasične nauke

Курс:
Византијска народна књижевност (докт.)
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Аутори и дела народне византијске књижевности. Античка традиција. Однос према фолклорној традицији других народа. Практична настава: Превођење византијских писаца.
Циљ изучавања курса: Продубљивање знања стеченог током ранијих студија. Развијање способности за самостално читање и анализу текстова писаних на народном грчком језику, који често знатно одступају од нормативне граматике класичног грчког.
Предуслови за полагање: Завршене мастер студије (или магистратура) класичних наука. Положени испити из Византијске филологије I (основне студије), Грчког језика II (основне студије) и Новогрког језика II (основне студије).
Облици наставе: Предавања, консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Ostroemischen Reichs (527-1453), 2. Auflage, Muenchen 1897.
H.G. Beck, Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, Muenchen 1971.
R. Browning, Medieval and Modern Greek, London 1969.
L. Breje, Vizantijska civilizacija, Beograd 1976.
R. Cantarela, Poeti bizantini I-II, Milano 1948.
L. Polites, Historia tes neoellenikes logotechnias, Thessalonike 1968.
BYZANTINA AINIGMATA - Византијске загонетке, избор, превод, предговор и коментар Ч. Миловановић, Београд 1986.
С.С. Аверинцев, Поетика рановизантијске књижевности, Београд 1986.
↑↑↑