Klasične nauke

Курс:
Књижевност ране Византије (докт.)
У оквиру предмета: Књижевност ране Византије
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Рановизантијски пагански писци. Црквени оци. Рецепција античке традиције. процват реторике и друга софистика. Промене у језику. Практична настава: превођење текстова, израда домаћег рада.
Циљ изучавања курса: Утврђивање и продубљивање знања стеченог на ранијим студијама. Способност да се анализирају дела аутора из периода ране Византије.
Предуслови за полагање: Завршене мастер студије (или магистратура) класичних наука. Положени испити из Византијске филологије I (основне студије) и Грчког језика II (основне студије).
Облици наставе: Предавања, консултације, израда семинарског рада.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Н. Ристовић, Старохришћански класицизам, Београд 2005.
В. Јегер, Рано хришћанство и грчка паидеиа, Београд 2007.
R. Cantarela, Poeti Bizantini, I-II, Milano 1948.
H. Hunger, Die profane Literatur der Byzantiner, Muenchen (više izdanja)
H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Muenchen 1959.
R. Browning, Medieval and Modern Greek, London 1969.
В. Татакис, Византијска филозофија, Београд - Никшић 2002.
Ј. Мајендорф, Византијско богословље, Београд 2001.
С.С. Аверинцев, Поетика рановизантијске књижевности, Београд 1982.
↑↑↑