Klasične nauke

Курс:
Увод у класичне науке
У оквиру предмета: Увод у класичне науке
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Циљ изучавања курса: Стицање знања из културне историје антике, које студенту омогућују боље разумевање књижевности и историје. Уже стручни део оспособљава судента за рад на античким текстовима (семинарски радови и дипломски рад).
Предуслови за полагање: Нису потребни посебни предуслови
Облици наставе: Предавања 2 часа недељно
Обавезе студената: Припрема за час, учествовање у раду на часу.Тест провере на крају првог и другог семестра; домаћи рад на одређену тему.
Начин оцењивања рада и резултата: усмени испит
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Гео -хронолошки оквири грчке цивилизације.

2. недеља
предавање - Грчки дијалекти

3. недеља
предавање - Линеар Б. Алфабет.

4. недеља
предавање - Митови и њихово тумачење

5. недеља
предавање - Грчка религија и обреди

6. недеља
предавање - Атински празници

7. недеља
предавање - Позориште.

8. недеља
предавање - Делфи

9. недеља
предавање - Олимпија

10. недеља
предавање - Мистерије (елеусинске, орфизам, Дионис) .

11. недеља
предавање - Атинско и спартанско друштво

12. недеља
предавање - Војска и рат

13. недеља
предавање - Образовање у Атини и Спарти. Рачунање времена у Грка..

14. недеља
предавање - Хеленистичка филологија,

15. недеља
предавање - тест

16. недеља
предавање - 1 Гео-хронолошки оквири римске цивилизације.

17. недеља
предавање - Италски дијалекти.

17. недеља
предавање - Римска религија и митологија

18. недеља
предавање - Митраизам. Хришћанство.

19. недеља
предавање - Игре.Енциклопедијско образовање

20. недеља
предавање - Римски филолоѕи. Јавна читања. Тахиграфија

21. недеља
предавање - Римско рачунање времена. Библиотеке. Издавање књига.

22. недеља
предавање - Материјал и облик књиге.Папирус –кожа:; свитак-коже; свитак-кодекс.

23. недеља
предавање - Преписивање књиге у антици и средњем веку ( Monte Cassino, Vivarium)

24. недеља
предавање - Палимпсести.Субскрипције. Схолије.

25. недеља
предавање - Епиграфика и епиграфска писма.

26. недеља
предавање - Папирологија. Палеографија.

28. недеља
предавање - Књишка писма.

29. недеља
предавање - Критички апарат. Скраћенице

30. недеља
предавање - Тест
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Antički Rim. Panorama jedne civilizacije.Beograd-LJubljana 1967.
М. Будимир –М- Флашар, Преглед античке књижевности, Београд 1978 стр. 13-96.
Џ. Гоу, Увод у изучавање грчких и латинских школских класика, Београд 1903.
F. Chamoux, Grčka civilizacija u arhajsko i klasično doba, Beograd 1967.
А. Мusić, Nacrt grčkih I rimskih starina, Zagreb 1910.
L. Reynolds& N.G. Nilson, Scribes & Scholars, Oxford 1975.
J Stipišić, Pomoćne povjesne nauke u istoriji i praksi. Latinska paleografija. opšta diplomatika. Hronologija. Zagreb 1972.
A.Stipčević, Povjest knjige. Zagreb 1985.
Д. Срејовић – А. Цермановић Куѕмановић, Речник грчке и римске митологије, Београд 1979.
Џ Чедвик, Микенски свет, Београд 1980.
Општа допунска литература
А. Ћирић, Игре у Олимпији, Београд 1996.
В. Дјурант, Живот Грчке, Београд 1996.
В. Чајкановић, Вергилије и његови савременици, Београд 1930.
W. Jäger, Einführung in die Klassische Philologie, München 1975.
The Oxford Classical Dictionary
↑↑↑