Klasične nauke

Курс:
Латински језик II
У оквиру предмета: Латински језик II
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 14.00
Садржај курса: -све зависне реченице, неуправни говор, синтакса падежа, метрика
Циљ изучавања курса: -детаљно познавање свих врста зависних реченица и способност да се то знање примени при превођењу не/познатог текста-способност да се уоче различити начини (на лексичком и синтаксичком плану) за изражавање истог семантичког садржаја-уочавање стилистичких одлика текста који се обрађује
Предуслови за полагање: -упис II године основних студија на Одељењу за класичне науке, тј. положен испит Латински језик I
Облици наставе: -предавања и вежбе
Обавезе студената: -похађање наставе -учешће у раду на часу и израда домаћих радова-од четири писмена колоквијума студент је обавезан да изађе на три
Начин оцењивања рада и резултата: -на завршном писменом испиту студенти имају 120 минута за превођење непознатог латинског текста дужине око 1000 карактера, уз коришћење речника; у оцену писменог дела испита улази просечна оцена писмених колоквијума (50%), уколико их је студент положио (сва четири)-на завршном усменом испиту студенти преводе и тумаче неки од текстова који су рађени на вежбама; у оцену усменог дела испита улази и учествовање у настави и израда домаћих радова (50%)
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у дело Марка Тулија Цицерона
-основни културно-историјски подаци о последњем веку републиканског Рима -основни биографски подаци о Цицерону

1. недеља
вежбе - читање и коментарисање текста (Q. Cicero) Commentariolum de petitione, 1-2

2. недеља
предавање - Појмови паратаксе и хипотаксе

2. недеља
вежбе - читање и коментарисање текста (Q. Cicero) Commentariolum, 3-6

3. недеља
предавање - Основна подела зависних реченица
-основна подела зависних реченица на именичке, придевске и прилошке

3. недеља
вежбе - читање и коментарисање текста (Q. Cicero) Commentariolum, 7-10

4. недеља
предавање - Увод у реторичке појмове

4. недеља
вежбе - читање и коментарисање Цицеронове беседе Pro M. Caelio, 1-2

5. недеља
предавање - Појмови корелатива и субординатора

5. недеља
вежбе - читање и коментарисање Цицеронове беседе Pro M. Caelio, 3-6

6. недеља
предавање - Захтевне (волунтативне) и намерне реченице
-уочавање разлика између захтевних (волунтативних) и намерних реченица

6. недеља
вежбе - читање и коментарисање Цицеронове беседе Pro M. Caelio, 7-10
-домаћи рад: прочитати један научни рад о Цицерону

7. недеља
предавање - Провера знања (први писмени колоквијум)

7. недеља
вежбе - анализа првог писменог колоквијума

8. недеља
предавање - Увод у дело Плинија Млађег
-основни културно-историјски подаци о прва два века Царства -основни биографски подаци о Плинију Млађем

8. недеља
вежбе - читање и коментарисање Плинијевог писма Тациту (I, 20)

9. недеља
предавање - Намерне реченице с везником 'ut'

9. недеља
вежбе - читање и коментарисање Плинијевог писма Непоту (II, 3)

10. недеља
предавање - Последичне реченице с везником 'ut'

10. недеља
вежбе - читање и коментарисање Плинијевог писма Светонију (III, 8)

11. недеља
предавање - Поредбене реченице с везником 'ut'

11. недеља
предавање - читање и коментарисање Плинијеве беседе Panegyricus, 1-2

12. недеља
предавање - Поредбени везник 'ut' са узрочним, допусним и погодбеним значењем

12. недеља
вежбе - читање и коментарисање Плинијеве беседе Panegyricus, 3-6

13. недеља
предавање - Временске реченице с везником 'cum'

13. недеља
вежбе - читање и коментарисање Плинијеве беседе Panegyricus, 7-10

14. недеља
предавање - Узрочне реченице с везником 'cum'

14. недеља
вежбе - читање и коментарисање Плинијеве беседе Panegyricus, 11-15
-домаћи рад: прочитати један научни рад о Плинију Млађем

15. недеља
предавање - Провера знања (други писмени колоквијум)

15. недеља
вежбе - анализа другог писменог колоквијума

16. недеља
предавање - Увод у римску поезију

16. недеља
вежбе - читање одломака из Овидијевог дела Metamorphoses ( XIV, 770-810)

17. недеља
предавање - Основи латинске метрике

17. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Овидијевог дела Metamorphoses (XIV, 811-851)

18. недеља
предавање - Песништво Августовог доба

18. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Овидијевог дела Ex Ponto (I, 3, 1-50)

19. недеља
предавање - Увод у римску историографију

19. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Ливијеве историје (I, 9)

20. недеља
предавање - Увод у дело Тита Ливија

20. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Ливијеве историје (I, 10)

21. недеља
предавање - Реченице с везником 'quod'

21. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Ливијеве историје (I, 11)

22. недеља
предавање - Провера знања (трећи писмени колоквијум)

22. недеља
вежбе - анализа трећег писменог колоквијума

23. недеља
предавање - Увод у Тацитово дело

23. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Тацитовог дела Annales (XV, 60)

24. недеља
предавање - Неуправни говор

24. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Тацитовог дела Annales (XV, 61)

25. недеља
предавање - Функције генитива

25. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Тацитовог дела Annales (XV, 62)

26. недеља
предавање - Функције аблатива

26. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Тацитовог дела Annales (XV, 63)

27. недеља
предавање - Функције датива и акузатива

27. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Тацитовог дела Annales (XV, 64)

28. недеља
предавање - Погодбене (хипотетичке) реченице

28. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Тацитовог дела Annales (XV, 65)

29. недеља
предавање - Зависан хипотетички период

29. недеља
вежбе - читање и коментарисање одломака из Тацитовог дела Annales (XV, 66)

30. недеља
предавање - Припрема за испит

30. недеља
вежбе - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Латинске граматике MANEVIĆ-ŠIJAČKI и GORTAN-GORSKI-PAUŠ, и речници DIVKOVIĆ и ĐORĐEVIĆ
Општа допунска литература
WOODCOCK, A New Latin Syntax; MENGE, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik
↑↑↑