Klasične nauke

Курс:
Latinski jezik I (za studente klasicne filologije)
У оквиру предмета: Латински језик I
Предавачи: др Борис Пендељванредни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 12.00
Садржај курса: Pregled morfologije i osnove sintakse latinskog jezika
Циљ изучавања курса: Osnovi latinske gramatike obraduju se tako da se studenti sto brze osposobe za samostalno citanje laksih tekstova, uz uvazavanje cinjenice da studenti nemaju jednaka prethodna znanja.
Предуслови за полагање: Preduslova za pohadanje nastave nema.
Облици наставе: 30 casova predavanja i 60 casova vezbi
Обавезе студената: Studenti imaju obavezu da redovno pohadaju nastavu, aktivno ucestvuju na vezbama, kao i da urade domace zadatke. Takode, tokom skolske godine duzni su da urade najmanje tri od cetiri pismene vezbe na kojima im se zadaju prilagodeni nepoznati tekstovi.
Начин оцењивања рада и резултата: Na zavrsnom pismenom ispitu daje se nepoznat latinski tekst duzine oko 800 karaktera, sa zadatkom da se u roku od 120 minuta prevede na srpski. Upotreba recnika je dozvoljena. Na ocenu pismenog dela ispita moze da utice prosecna ocena sa pismenih vezbi, pod uslovom da ih student polozi sve, i to sa zadovoljavajucom ocenom. Na zavrsnom pismenom ispitu trazi se prevod i tumacenje nekog od tekstova procitanih na vezbama. U zavrsnu ocenu usmenog dela ulazi i vrednovanje rada na vezbama kao i izrade domacih zadataka.
План курса:

1. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- deoba glasova; klasični i tradicionalni izgovor; kvantiteta slogova; naglasak - vrste reči - opšte osobine latinske glagolske promene; četiri konjugacije; razvrstavanje glagola prema obliku aktivnog infinitiva prezenta; tri osnove; pamćenje osnovnih oblika; - opšte osobine latinske imenske promene; pet deklinacija; pamćenje osnovnih oblika

2. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- I deklinacija: imenice ženskog i muškog roda; II deklinacija: tip na -us; tip na -er; vir; tip na -um i opšta svojstva srednjeg roda; pridevi druge i prve deklinacije - aktivni indikativ prezenta, imperfekta i futura glagola svih konjugacija; indikativ prezenta, imperfekta i futura glagola esse - predlozi, predloška konstrukcija

3. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- III deklinacija: konsonantske osnove, -i osnove - aktivni indikativ perfekta, pluskvamperfekta i futura egzaktnog; indikativ perfekta, pluskvamperfekta i futura egzaktnog glagola esse - sintaksa padeža

4. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- III deklinacija: pridevi; IV deklinacija; V deklinacija - pasivna promena svih konjugacija u indikativu prezenta, imperfekta, futura; pasivni obrt - sintaksa padeža

5. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- komparacija prideva: pravilna, nepravilna, opisna - particip perfekta pasivnog: značenje; pasivni indikativ perfekta, pluskvamperfekta i futura egzaktnog - istorijski prezent

6. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- lične zamenice; lična povratna zamenica; prisvojne zamenice - aktivni konjunktiv prezenta, imperfekta glagola svih konjugacija; konjunktiv prezenta, imperfekta glagola esse; aktivni konjunktiv perfekta, pluskvamperfekta; konjunktiv perfekta, pluskvamperfekta glagola esse

7. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- pokazne zamenice - pasivni konjunktiv prezenta, imperfekta glagola svih konjugacija; pasivni konjunktiv perfekta, pluskvamperfekta - particip futura aktivnog; aktivna perifrastična konjugacija

8. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- priprema za prvu pismenu vežbu; prva pismena vežba - imperativ prezenta; imperativ futura

9. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- upitne zamenice; relativna zamenica - particip prezenta aktivnog: značenje; vezani particip - ablativ apsolutni; ablativ apsolutni bez participa - složenice glagola esse

10. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- neodređene zamenice - deponentni i semideponentni glagoli - bezlični glagoli - sistem šest infinitiva: oblici; infinitiv kao subjekt; infinitiv kao objekt

11. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- građenje i komparacija priloga - akuzativ sa infinitivom kao objekt uz glagole govorenja i sl.; akuzativ sa infinitivom kao subjekt uz bezlične glagole - osnovni i redni brojevi

12. недеља
предавање - morfologoja i sintaksa
- nominativ s infinitivom - nepotpuni glagoli - nepravilni glagoli ire, ferre i njihove složenice

13. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- zamenički pridevi - nepravilni glagoli volo, nolo, malo i fio - istorijski infinitiv

14. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- gerundiv: značenje; pasivna perifrastična konjugacija; atributivni gerundiv; predikativni gerundiv izvan pasivne perifrastične konjugacije - at; autem, vero i asindeton u značenju srpskog “a”; ita vero, minime vero

15. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- priprema za drugu pismenu vežbu; druga pismena vežba - gerund: oblici i upotreba

16. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- causa i gratia; gerund sa objektom; zamena gerunda gerundivom - enim; tamen - pitanja za “da” ili “ne”: -ne, num, nonne - potvrdan i odričan odgovor

17. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- nezavisni konjunktiv - konjunktiv u zavisnim rečenicama; consecutio temporum;

18. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- zavisno upitne rečenice

19. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- namerne rečenice - inkohativni glagoli - sintaksa padeža

20. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- zahtevne rečenice - pripisivanje karakteristične radnje pomoću posesivnog elementa uz esse

21. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- vremenske rečenice

22. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- uzročne rečenice - zamenički prilozi

23. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
-priprema za treću pismenu vežbu; treća pismena vežba -sintaksa padeža

24. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- pogodbene rečenice: realni, potencijalni i irealni hipotetički period

25. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- posledične rečenice

26. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- dopusne rečenice - frekventativni glagoli

27. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- poredbene rečenice - sintaksa padeža

28. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- odnosne rečenice

29. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- sistematizacija zavisnih rečenica

30. недеља
предавање - morfologija i sintaksa
- priprema za četvrtu pismenu vežbu; četvrta pismena vežba
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Latinske gramatike: MANEVIĆ ŠIJAČKI i GORTAN, GORSKI, PAUŠ Rečnici: DIVKOVIĆ i ĐORĐEVIĆ O izdanjima i komentarima tekstova koji se čitaju na vežbanjima studenti se obaveštavaju na početku i tokom kursa.
↑↑↑