Klasične nauke

Курс:
Религије античког света (мастер)
У оквиру предмета: Религије античког света
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријски део наставе састоји се у упознавању са одабраним корпусом античких култова и митова и са основним методолошким приступима њиховој интерпретацији у модерној науци. Практични део наставе састоји се у читању и коментарисању књижевних и епиграфских извора на грчком и латинском језику, уз коришћење археолошких и иконографских сведочанстава
Циљ изучавања курса: Ширење и продубљивање познавања грчке и римске религије и класичне митологије и упознавање са методологијом историје религија
Предуслови за полагање: Положен испит из Увода у историју религија, способност читања извора на (старо)грчком и латинском и коришћења литературе на енглеском језику
Облици наставе: Предавања и вежбања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lindsay Jones (ed.), Encyclopedia of Religion 1–15, Thomson Gale 2005.
Walter Burkert, Greek Religion, Harvard 1985
Жорж Димезил, Древна римска религија, Сремски Карловци / Нови Сад 1997
Е. Бенвенист, Речник индоевропских установа, Ср. Карловци / Н. Сад 2002. (део II, књ. 3: Религија, стр. 371–441)
Општа допунска литература
L. Edmunds (ed.), Approaches to Greek Myth, Baltimore/London 1990
Gregory Nagy, Greek Mythology and Poetics, Ithaca/London 1990
James Hastings (ed.), The Encyclopaedia of Religion and Ethics I–XII, 1908–1927
Lewis Richard Farnell, The Cults of the Greek States, I–V 1896–1909
Fabio Mora, Religione e religioni nelle storie di Erodoto, Milano 1986
↑↑↑