Klasične nauke

Увод у класичне науке
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Општи део: Религија, обреди, празници.Позориште и игре у Грчкој и Риму. Митологија- најважнији митови и њихова повезаност с књижевношћу и уметношћу. Рачунање времена; свакодневни живот у Грчкој и Риму. Уже стручни део: Грчки дијалекти.Италски дијалекти. Филологија и образовање у антици.Материјал и облик књиге.Преписивање рукописа у антици и раном средњем веку.Схолије, палимпсести, субскрипције. Палеографија, епиграфика. и врсте писма. Модерна критика текста. Критичка издања.
Циљ изучавања предмета: Стицање знања из културне историје антике, које студенту омогућују боље разумевање књижевности и историје. Уже стручни део оспособљава судента за рад на античким текстовима (семинарски радови и дипломски рад).
Предуслови за полагање: Нису потребни посебни предуслови
Облици наставе: Предавања 2 часа недељно
Обавезе студената: Припрема и учествовање у раду на часу; тест провере ѕнања на крају 1. и 2. семестра; домаћи рад на одређену тему.
Постојећи курсеви:
↑↑↑