Klasične nauke

Византијска филологија I
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
обавезни предмет
Број бодова: 12.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Историја византијске књижевности, развитак грчког језика у средњем веку
Циљ изучавања предмета: Упознавање средњовековне грчке књижевности. Способност превођења са средњовековног грчког. Оспособљеност за научни рад у области византијске филологије (нпр. употреба извора, савремена методологија рада, коришћење критичких издања).
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета: Грчки језик 1 и 2.
Облици наставе: 15 часова предавања и 15 часова вежби у семестру.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, израда домаћих радова, полагање тестова или писмених вежби.
Постојећи курсеви:
↑↑↑