Klasične nauke

Византијска филологија II
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Историја византијске књижевности, развитак грчког језика у средњем веку.
Циљ изучавања предмета: Упознавање средњовековне грчке књижевности. Способност превођења са средњовековног грчког. Оспособљеност за научни рад у области византијске филологије (нпр. употреба извора, савремена методологија рада, коришћење критичких издања).
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета: Византијска филологија I.
Облици наставе: 15 часова предавања и 15 часова вежби у семестру.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, израда семинарских радова, израда писмених радова - тестова.
Постојећи курсеви:
↑↑↑