Pedagogija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет проучавања методологије педагогије
Однос предмета и метода у науци.Однос методологије, логике, гносеологије и епистемологије.

1. недеља
предавање - Упознавање студената са програмом предмета
Упознавање са циљем проучавања методологије, садржајем и литературом, начином и облицима рада, обавезама студената, као и са начином полагања испита и критеријумима оцењивања.

2. недеља
предавање - Развој методологије педагогије
Доминација филозофског приступа у педагогији и њеној методологији у првој половини XX века. Прихватање позитивистичких тековина у методологији и педагогији почетком друге половине XX века. Савремена настојања да се превазиђе методолошки дуализам - дедуктивизам и емпиризам.

2. недеља
предавање - Предметно-методолошка повезаност педагогије са другим наукама
Утицај методологије других наука на методологију педагогије. Аутономност методологије педагогије.

3. недеља
предавање - Методолошки појмови: садржај и међусобни односи
Различита схватања о односу: филозофија - наука, теорија - пракса, рационално - емпиријско, опште - појединачно, индуктивно - дедуктивно, вредносно - чињенично – у друштвеним наукама и педагогији.

3. недеља
вежбе - Систематизација знања са основних студија о истраживању
Циљеви, карактеристике, фазе, организација истраживања.

4. недеља
предавање - Епистемолошко-методолошке особености сазнавања у области образовања и васпитања
Структура научног знања. Савремена схватања о развоју научног знања.

4. недеља
вежбе - Систематизација знања са основних студија о пројектовању истраживања
Структура и захтеви у изради идејног, студијског, техничког пројека истраживања.

5. недеља
предавање - Циљеви научног истраживања
Научно откриће, објашњење, разумевање, научно предвиђање.

5. недеља
вежбе - Систематизација знања са основних студија о истраживачким методама
Карактеристике, могућности и домети примене појединих метода у истраживању у педагогији (методе теоријске анализе, дескриптивне, каузалне, историјске, експерименталне методе).

6. недеља
предавање - Природа и могућности утврђивања закона у друштвеним наукама и педагогији
Друштвено-историјски закони, каузални закони, корелационе везе и односи, структуралне, функционалне везе и односи.

6. недеља
вежбе - Систематизациј знања са основних студија о техникама и инструментима истраживања
Карактеристике и могућности примене појединих техника и инструмената у педагошким истраживањима.

7. недеља
предавање - Теорија и истраживање
Улога теорије у педагошком истраживању.

7. недеља
вежбе - Избор проблема (теме) за израду завршног рада на дипломским академским студијама
Разматрање предлога проблема истраживања које су студенти предложили и њихових образложења.

8. недеља
предавање - Плурализам парадигми у педагогији
Херменеутика, Феноменолошки приступ, епистемолошки холизам у истраживању образовања и васпитања

8. недеља
вежбе - Формулација теме завршног рада
На основу резултата анализе појединих предлога проблема истраживања формулисање теме завршног рада

9. недеља
предавање - Позитивизам у истраживању образовања и васпитања
Појава, карактеристике, доприноси и ограничења.

9. недеља
вежбе - Анализа истраживачких пројеката студената - одређивање садржаја истраживања
Формулација циља и задатака истраживања, истраживачких хипотеза и дефинисање варијабли.

10. недеља
предавање - Критичка теорија у истраживању образовања и васпитања
Појава, карактеристике, доприноси и ограничења.

10. недеља
вежбе - Анализа истраживачких пројеката студената - разматрање методолошких питања
Избор метода, техника, инструмената истраживања, избор узорка.

11. недеља
предавање - Квалитативна и квантитативна истраживања у педагогији
Историјска, теоријска и емпиријска истраживања у области образовања и васпитања.

11. недеља
вежбе - Анализа пројеката студената-план прикупљања података и организације истраживања
Фазе истраживања, начин испитивања.

12. недеља
предавање - Специфичности и домети појединих врста истраживања
Акциона, евалуацијска, етнографска и системно-структурална истраживања.

12. недеља
вежбе - Анализа пројеката студената - обрада података и анализа резултата истраживања
Избор статистичких техника, ниво анализе - квалитативна и квантитативна.

13. недеља
предавање - Дескриптивна и каузална истраживања у педагогији
Карактеристике и домети дескриптивних и каузалних истраживања. Могућности и домети експерименталних истраживања у педагогији.

13. недеља
вежбе - Стратегија израде извештаја о истраживању и његова структура
Увод, теоријски оквир, методологија истраживања, резултати истраживања и њихова анализа, закључак, литература и прилози.

14. недеља
предавање - Оцењивање истраживачких пројеката и резултата истраживања
Критеријуми за оцењивање истраживачких пројеката и резултата истраживања.

14. недеља
предавање - Нове тенденције у развоју методологије педагогијe
Тенденције настале под утицајем савременог развоја природних и техничких наука, као и нових филозофских концепција и праваца: структурализам, функционализам, општа теорија система, теорија информација и комуникација, теорија моделовања, кибернетика. Математизација и кибернетизација педагошких истраживања.

15. недеља
- - Закључна разматрања изучаваних питања у оквиру ове студијске дисциплине
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
БАНЂУР, В. и ПОТКОЊАК, Н. Методологија педагогије, Београд: Савез педагошких друштава Југославије, 1999.
БОГДАНОВИЋ, М. Методолошке студије, Београд: Институт за политичке студије, 1994.
КОЦИЋ, Љ. Педагошки експеримент, Београд: Просвета, 1981, стр.35-54; 77-88.
МАРКОВИЋ, М. Филозофски основи науке, Београд: САНУ, 1981.
МИЛИЋ, В. Социолошки метод, Београд: Нолит, 1978.
НЕЈГЕЛ, Е. Структура науке, Београд: Нолит, 1974.
НОВАКОВИЋ, С. Увод у општу методологију и историју методолошке мисли, Београд: Филозофски факултет, 1994.
ПЕЧУЈЛИЋ, М. и МИЛИЋ, В. Методологија друштвених наука, Београд: Новинско-издавачка установа Службени лист СФРЈ, 1991.
ПОПЕР, К. Логика научног открића, Београд: Нолит, 1973.
ПОТКОЊАК, Н. Методолошки проблеми системних проучавања у_педагогији, Београд: Просвета, 1982.
РИСТИЋ, Ж. О истраживању, методу и знању, Београд: Институт за педагошка истраживања, 1995.
САВИЋЕВИЋ, Д. Компаративна проучавања васпитања и образовања, Београд: Просвета, 1984.
САВИЋЕВИЋ, Д. Методологија истраживања у васпитању и образовању, Врање: Учитељски факултет Универзитета у Нишу, 1996, стр.57-115; 177-211.
ШЕШИЋ, Б. Основи методологије друштвених наука, Београд: Научна књига, 1982.
ШУШЊИЋ, Ђ. Методологија, Београд: Чигоја штампа, 1999.
↑↑↑