Pedagogija

Курс:
Методе и технике истраживања у образовању (осн.)
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Појам и карактеристике метода педагошког истраживања. Особености мерења у педагогији: врсте и нивои. Варијабле и индикатори у педагошком истраживању. Популација и узорак. Могућности примене појединих техника истраживања: анализе садржаја, систематског посматрања, интервјуисања, анкетирања, тестирања, скалирања и социометрије. Карактеристике и конструкција основних врста инструмената. Метријске карактеристике инструмената. Паралелне форме и батерије инструмената. Избор метода, техника и инструмената за истраживање. Начини прикупљања података. Сређивање и обрада података. Интерпретација резултата истраживања. Практична настава Израда анкете, скале и теста знања. Провера метријских карактеристика инструмената. Припрема података за обраду и израда плана обраде података. Приказ, анализа и интерпретација резултата истраживања.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о методама и техникама истраживања у педагогији. Оспособљавање студената за разумевање смисла и могућности њиховог коришћења у проучавању педагошких проблема; за израду инструмената и њихову примену у истраживању; за истраживачки рад.
Предуслови за полагање: Увод у педагошка истраживања Увод у андрагошка истраживања Статистика у истраживању образовања
Облици наставе: Предавања, вежбе, саопштења, извештаји, дискусије; истраживачки рад студената; индивидуалне и групне консултације; менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Баковљев, М. (1997): Основи методологије педагошких истраживања, Београд: Научна књига
Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999): Методологија педагогије, Београд: Савез педагошких друштава Југославије
Коцић, Љ. (1981): Педагошки експеримет, Београд: Просвета
Коцић, Љ. (1981): Тешкоће у примени социометријске технике у испитивању интерперсоналних односа, Београд: Институт за педагошка истраживања, Округли сто бр.6
Матовић, Н. (2007): Мерење у педагошким истраживањима, Београд: ИПА, Филозофски факултет
Стојак, Р. (1990): Метода анализе садржаја, Сарајево: Свјетлост
Хавелка, Н., Кузмановић, Б. и Попадић, Д. (1998): Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања, Београд: Центар за примењену психологију Друштва за психологију Србије
↑↑↑