Pedagogija

Курс:
Интерактивне методе у настави (осн.)
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Теоријска полазишта интерактивне наставе. Функције образовања. Природа, принципи и стилови учења. Узроци неуспеха у учењу. Компоненте интерактивне наставе: планирање, реализација, праћење и подршка. Врсте активности: загревајуће, уводне, градивне, завршне. Стратегије, методе и технике интерактивне наставе. Улоге наставника: планер, фацилитатор, медијатор... Предности и ограничења, тешкоће у планирању и реализацији интерактивне наставе. Појам, циљеви, принципи и ефекти кооперативног учења. Активности наставника у организовању групног рада. Практична настава:1.Искуствено учење кроз учешће у интерактивној настави и анализу сопственог искуства; 2.организовање наставних активности уз употребу интерактивних наставних метода; 3. планирање сегмента наставе уз коришћење интерактивних наставних метода и кооперативног учења; 4. реализација наставног часа или кратке обуке на различитим садржајима и са различитим циљним групама и учешће у евалуацији реализованих активности.
Циљ изучавања курса: Разумевање основних идеја и теоријских полазишта на којима се заснива интерактивна настава и оспособљавање за планирање и реализацију интерактивне наставе.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Дискусије, решавање проблема, креативна продукција идеја (brainstorming), игре улога и симулација, планирање и реализација наставних активности...
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Брофи,Џ., Настава, Педагошко друштво Србије, 2004., 28-39
Jensen,E., Super-nastava, Educa, Zagreb, 2003., 31-43, 162-170
Kyriacou, Temeljna nastavna umijećа, Educa, Zagreb, 2001., 70-109.
Роедерс, П., Интерактивна настава, ИПА, Београд, 2003.
Павловић-Бренеселовић, Д., Павловски,Т., Интерактивна обука, ИПА, Београд, 2000.
Terhart,E., Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb, 2001.
↑↑↑