Pedagogija

Курс:
Развијање и евалуација програма (осн.)
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Живка Крњајаредовни професор
др Лидија Мишкељиндоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Основни појмови и приступи: план, програм и курикулум; планирање и програмирање у образовању ; Структура и елементи образовног програма: унутрашња логика планирања курикулума; Извори и исходишта образовних програма Врсте програма/приступи програмирању и организацији васпитно-образовне праксе: програм као нацрт наспрам процес развијања курикулума; садржај (дисциплине), исходи и развој као полазишта у конципирању програма; дисциплинарни и интегрисани ( тематски) курикулум Евалуација образовних програма: функција и врсте евалуације програма; примери и искуства евалуационих студија. Приступи и стратегије израде програма: образовне реформе и промена курикулума; акционо истраживање као метод развијања курикулума Практична настава: израда пилотских истраживања са извештајима; израда једног образовног програма
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним појмовима и приступима у домену развијања и евалуације курикулума; Разумевање односа између програма као модела и васпитне образовне праксе; Увођење у методологију анализе модела програма, истраживање, развијање и евaлуације
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: предавања са дискусијом, радионице, семинарска и практична вежбања, мини истраживања и извештаји студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Башић, С., 2007, "Образовни садржаји-дидактички приступ методологији израде курикулума, у: Павишић, В., ур., Курикулум, Школска књига, Загреб (стр.103-134)
Брунер, Џ., 2000, Култура образовања, Едуца, Загреб, стр. 57-95
Клајн, М.Ф., 1984, "Алтернативне концепције и нацрти курикулума" (интерни превод), стр. 6
Павишић, В. 2007, "Педагогија и методологија курикулума", у Павишић, В. ур. Курикулум, Школска књига, Загреб (стр.15-20)
Павловски, Т., 1991, Тематско планирање васпитно-образовног рада у дечјим вртићима, Филозофски факултет, Београд, магистарска теза (изводи), стр. 12
Пешић, М., 1987, Вредновање предшколских васпитних програма, ЗУНС, Бгд, стр. 163-183
Пешић, М., 1989, "Планирање васпитно-образовног рада по областима: једно акционо истраживање, Предшколско дете, 2,
Слуњски Е., 2001, Интегрирани предшколски курикулум, Мали професор, Загреб, стр. 12-44
Кинг, Н. 1984, "Реконтекстуализација курикулума", стр. 4 (интерни превод)
↑↑↑