Pedagogija

Курс:
Системи и програми предшколског васпитања (осн.)
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Мишкељиндоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Схватање детета и детињства као полазиште за педагошке концепције и праксу васпитања мале деце ; Ране идеје о васпитању мале деце и историјски модели предшколског васпитања (Р. Овен ;Систем Ф. Фребела, М. Монтесори, Отворени систем васпитања;Однос између програма као модела и васпитне праксе; Структурална анализа модела програма;Савремени системи и програми предшколског васпитања : у различитим земљама, Србији, програм Ређо Емиља, програми за рано компензаторно образовање; системи и програми васпитања у најранијем детињству Практична настава: Приказ система/програма предшколског васпитања из различитих земаља - по избору студента; спровођење пилотских истраживања са извештајима; анализа једног програма
Циљ изучавања курса: Упознавање са класичним моделима и савременим системима предшколског васпитања; разумевање друштвено-историјских и научних извора институционализације раног васпитања;разумевање односа између програма као модела и васпитне праксе
Предуслови за полагање: Положен испит из Предшколске педагогије
Облици наставе: предавања са дискусијом, радионице, семинарска и практична вежбања, мини истраживања и извештаји студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Елкајнд, Д., "Пијаже и Монтесори,", Предшколско дете, 3/1975
Каменов, Е., Експериментални програми за рано образовање, ЗУНС, Београд, стр. 7 - 43
Основе програма предшколског васпитања и образовања деце узраста од три до седам година, Просветни преглед, Бгд, 1996
Пешић, М., 1987, Вредновање предшколских васпитних програма, ЗУНС, Бгд, стр. 26-180
Предшколско дете, 2/1989 (цео број)
Програми предшколског васпитања у свету, Просветни преглед/ИПА, 1996
Seitz, М. & Halwаch, U., 1996, Моntesori ili Wаldorf, Еduca, Zagreb, str. 19 -114
Вајт, Ш., "Друштвене науке и социјална политика у области предшколског васпитања", Предшколско дете, 3/1979
Слуњски Е., 2001, Интегрирани предшколски курикулум, Мали професор, Загреб, стр. 36-46
Марјановић, А., Предшколско дете, 1-4/1987, стр. 11 - 69
↑↑↑