Pedagogija

Курс:
Школска педагогија (осн.)
У оквиру предмета: Школска педагогија
Предавачи: др Емина Хебибванредни професор
др Вера Спасеновићредовни професор
др Зорица Шаљићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Школска педагогија као научна дисциплина и студијски предмет (предмет проучавања Школске педагогије, појмовни апарат Школске педагогије, методолошки приступи у проучавању школе и школског система). Одлике процеса институционализације васпитања и образовања и правци развоја институционалног васпитања и образовања. Функција и задаци школе - различите концепције институционалног васпитања и образовања. Детерминанте деловања и функционисања школе. Школа као систем - садржајно-структуралне компоненте школе и њихови односи. Структура васпитно-образовних активности школе Практична настава: Истраживачко-практични рад студената у школи са циљем стицања увида у поједине компоненте и начине функционисања и деловања наше основне школе и израда извештаја о обављеном истраживачко-практичном раду у школи који се презентује на часу.
Циљ изучавања курса: Упознавање са одликама, правцима развоја и перспективама институционалног васпитања и образовања и оспособљавање за разумевање сложености садржаја и структуре школске институције и принципа функционисања и деловања школе и школског система.
Предуслови за полагање: За похађање предметног програма нису дефинисани посебни услови.
Облици наставе: Предавања, вежбе (групни рад); самостални рад студената на претраживању и анализи стручне литературе и других извора података.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање са предметним програмом.

2. недеља
предавање - Предмет Школске педагогије. Појмовни апарат Школске педагогије.
Школска педагогија као научна и академска дисциплина. Значење и садржај основних појмова Школске педагогије.

3. недеља
предавање - Актери школског рада; њихове улоге и односи.
Положај и улоге чланова школског колектива и школске заједнице. Претпоставке и могућности развијања сарадничких односа у школи и између школе и окружења.

4. недеља
предавање - Активности и процеси којима се оставрује школска делатност.
Програмирање школског рада. Евалуација школског рада. Структура школских активности. Значај разгранате структуре школских активности.

5. недеља
предавање - Организација рада и живота у школи.
Компоненте и елементи организације рада у школи. Улога ученика и наставника у креирању подстицајних околности за рад и развој у школи.

6. недеља
предавање - Управљање и руковођење радом школом.
Структура управљања у школском систему Србије. Управни и руководећи органи у школи и нјихове надлежности. Аутономија школе и професионална аутономија наставника. Партиципација ученика у раду и животу школе.

7. недеља
пракса - Тематска посета школи.

8. недеља
пракса - Тематска посета школи.

9. недеља
- - Припрема за реализацију предиспитне обавезе.
Самостални рад студената код куће ради припреме ѕа реализацију првог задатка у оквиру предиспитних обавеза.

10. недеља
- - Реализација првог задатка у оквиру предиспитних обавеза.
Групни рад студената на часу са циљем репродукције и систематизације знања стечених иѕ раѕличитих иѕвора везаних за прву тематску целину.

11. недеља
предавање - Школско образовање - стање и перспектива. (први део)
Унапређивање резултата школског рада као пут ка развоју квалитета школског образовања. Школска ефективност - предности и ограничења оријентације на ефекте школског рада.

12. недеља
предавање - Школско образовање - стање и перспектива. (други део)
Преведност у школском образовању - порекло, значење, начини остваривања.

13. недеља
- - Припрема за реализацију предиспитне обавезе.
Самостални рад студената код куће ради припреме за реализацију другог задатка у оквиру предиспитних обавеза.

14. недеља
- - Реализација другог задатка у оквиру предиспитних обавеза.
Групни рад студената на часу са циљем репродукције и систематизације стечених знања везаних та другу тематску целину.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Трнавац, Н. (2005). Школска педагогија - предавања и чланци, књига I, Београд: Научна књига – Комерц.
Трнавац, Н. (2005). Школска педагогија - предавања и чланци, књига II, Београд: Научна књига – Комерц.
Хебиб, Е. (2009). Школа као систем. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Хебиб, Е. (2013). Како развијати школу – развојни и реформски процеси у области школског образовања. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Хебиб, Е. и Спасеновић, В. (2011). Значај разгранате структуре школских активности. Настава и васпитање, Год. 60, Бр. 1, 65-80.
Спасеновић, В. (2013). Школски системи из компаративне перспективе. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Трнавац, Н. (1992). Мале сеоске школе. Београд и Горњи Милановац: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Дечје новине.
Трнавац, Н. (2004). Азбучник и типологија школских институција. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и ИЦ "Доситеј".
↑↑↑