Pedagogija

Курс:
Приступи у проучавању школе (докт.)
У оквиру предмета: Приступи у проучавању школе
Предавачи: др Емина Хебибванредни професор
др Наташа Матовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Специфичности различитих теоријских приступа у анализи и тумачењу природе и функције институционалног васпитања и образовања. Методолошка решења у проучавању предмета Школске педагогије. Могућности примене, предности и недостаци различитих методолошких приступа у проучавању школе и школског система. Значај емпиријских, историјских и компаративних истраживања у проучавању школе и школског система. Потребе и могућности примене системног приступа у проучавању педагошких феномена и предмета Школске педагогије. Циљ и задаци, предности и ограничења примене системних проучавања школе. Структурално-функционална анализа као основни методолошки поступак системног проучавања школе. Специфичности моделовања у педагогији. Анализа садржаја и структуре школске институције као претпоставка конструисања хипотетичког модела школе. Практична настава: /
Циљ изучавања курса: Оспособљавање за разумевање повезаности различитих теоријских приступа тумачењу природе и функције институционалног образовања и методолошких решења у проучавању школе и школских система.
Предуслови за полагање: За похађање предметног програма нису предвиђени посебни услови.
Облици наставе: Предавања; индидуални и групни консултативни разговори; самостални рад студената на претраживању и анализи стручне литературе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Банђур, В. и Н. Поткоњак (1996): Педагошка истраживања у школи. Београд: Учитељски факултет.
Поткоњак, Н. (1982): Методолошки проблеми системних проучавања у педагогији. Београд: Просвета.
Tillmann, K.J. (1994): Teorije škole, Zagreb: Educa.
Ballantine, J. H. (1983): The Sociology of Education, A Systematic Analysis. New Jersey: Prentice – Hall.
Banathy, B. H. (1991): Systems Design of Education (A Journey to Create the Future), New Jersey: Englewood Cliffs.
Bertalanffy, von L. (1968): General System Theory (Foundations Development Applications), London: Penguin Books.
Koenig, E. i P.Zedler (2001): Teorije znanosti o odgoju: uvod u osnove, metode i praktičnu primenu. Zagreb: Educa.
↑↑↑