Pedagogija

Курс:
Школска педагогија (одабране теме) (мастер)
Предавачи: др Емина Хебибванредни професор
др Вера Спасеновићредовни професор
др Зорица Шаљићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: Критика и покушаји реформисања школе до почетка XX века. Савремена критика школе - теоријска и практична решења унапређивања школског образовања и развоја алтернативних облика образовања. Развијање школе као отвореног система. Повезаност процеса отварања школе према друштву и према појединцу. Могућности и претпоставке диференцијације и индивидуализације васпитно-образованог рада у школи. Рад са даровитим ученицима у школи. Рад са ученицима са тешкоћама у развоју у школи. Могућности превенције школског неуспеха. Практична настава: /
Циљ изучавања курса: Стицање знања о критичким анализама институционалног васпитања и образовања и праксе школског рада као основе за њихово унапређивање; оспособљавање за разумевање повезаности важности функције школе и континуираног преиспитивања квалитета школског рада.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, дискусије, рад у малим групама, самостални рад студената на претраживању и анализи стручне литературе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Илич, И. (1980): Доле школе. Београд: Београдски графичко-издавачки завод.
Јоргенсен, М. (1977): Школа коју су основали ученици. Београд: Београдски издавачко-графички завод.
Максић, С. (1998): Даровито дете у школи. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Нил, А. (1998): Слободна деца Самерхила. Београд: Београдски издавачко-графички завод.
Радовановић, С. (1997): Школа и друштвена средина. Београд: ИПА Филозофског факултета.
Трнавац, Н. (2005): Школска педагогија - предавања и чланци, књига I. Београд: Научна књига – Комерц.
Шарановић-Божановић, Н. (1984): Узроци и модели превенције школског неуспеха. Београд: Институт за педагошка истаживања.
↑↑↑