Pedagogija

Курс:
Предшколска педагогија (одабране теме) (мастер)
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Живка Крњајаредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Изворишта друштвене бриге о деци: културно-историјска димензија, научна сазнања, друштвено-економска димензија. Савремена породица, права родитеља и права детета. Отворена питања политике предшколског васпитања и друштвене бриге о деци и могући правци разрешавања: социјална и/или просветна надлежност; породично /професионализовано; јавно/приватно; централизовано/локална самоуправа. Систем предшколског васпитања и друштвене бриге о деци: анализа законско-нормативне регулативе и праксе по димензијама ефикасности, ефективности, отворености, праведности, регулисаности и кохезивности. Реформе система предшколског васпитања: полазишта, приступи и ефекти.
Циљ изучавања курса: Разматрање кључних питања и дилема у домену политике предшколског васпитања и друштвене бриге о деци раних узраста
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Дискусија на основу литературе, анализа докумената, излагање, предавање са дискусијом
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
ЦЕРИ(ОЕЦД) 1988, Друштвена брига о предшколској деци, ЗУНС, Београд,
Early Childhood and Family Policy Series:A Case Study of New Zeland, UNESCO, 2002
Early Childhood and Family Policy Series: A Swedish Case Study, UNESCO, 2002
Dutnow, A., Hubbard, L., Mehan., 2002, Extending Educational Reform, The Falmer Press
Фулан, М., 2005, Силе промене, Београд, Пројекат за усавршавање образовног кадра у Србији (интерно издање)
Министарство просевете Србије, 2004, Квалитетно образовање за све: Изазови реформе образовања у Србији, МПС, Београд
Пешић, М., 2002, Реформа система предшколског васпитања у Србији, у: Ковач-Церовић, Т., Левков, Љ., ур. Квалитетно образовање за све:пут ка развијеном друштву, МПС, Београд (231-249)
Пешић, М. и сар., 2000, Предшколско васпитање и образовање у СР Југославији, Catholic Relief Service, Београд
OECD (2006) Starting Strong II: Early Childhood Education and Care, OECD
↑↑↑