Pedagogija

Курс:
Историја педагошких идеја (осн.)
У оквиру предмета: Историја педагошких идеја
Предавачи: др Александра Илић-Рајковићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет и задаци историје педагогије. Приступи проучавњу педагошке прошлости. Грчка паидеја (Софисти као учитељи, Сократ као васпитач, Платонова васпитна држава, педагошка мисао Аристотела). Педагошка схватања М. Ф. Квинтилијана. Карактер васпитања, школе и наставе у средњем веку. Педагошка мисао у доба хуманизма и ренесансе. Педагошко дело Ј. А. Коменског и настанак нововековне педагогије. Педагошка мисао Џ. Лока. Концепција природног васпитања Ж. Ж. Русоа. Морално васпитање у делу И. Канта. Васпитање ума, срца и руке Ј. Х. Песталоција. Хербартов педагошки систем. Васпитање за демократију Џ. Дјуа. Практична настава: Развој педагошке терминологије. Од Платонове „Државе“ до „Града сунца“ – идеје о васпитању Т. Мора и Т. Кампанеле. Идеје о васпитању Е. Ротердамског, М. Монтења, Ф. Раблеа. Ј. А. Коменски као идеолог основне школе. Педагошке идеје Ф. Фребела. Дидактички концепт Ј. Ф. Хербарта. Антрополошка педагогија К. Д. Ушинског. Педагошки рад А. С. Макаренка.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са историјом педагошке мисли, развијање критичког односа према историјском педагошком наслеђу и различитим теоријско-методолошким приступима у области историје педагошких идеја.
Предуслови за полагање: Не постоји.
Облици наставе: Предавање, дискусија, тимски рад, реализација истраживачких задатака.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом.
- Упознавање са програмом (циљевима, садржајима, начином рада, литературом), правима и обавезама студената, начинима вредновања и оцењивања.

1. недеља
вежбе - Студентски рад кроз историју и рад студената у историји педагогије.
- Интерпретација студентског рада (negotia scholaria) кроз историју школства и универзитета. - Развој педагошке терминологије – етимологија и интерпретација значења (paideia, humanites, educatio, култура, институција, школа, дидактика, теорија, пракса, професор...).

2. недеља
предавање - Историја педагогије у систему педагошких дисциплина.
– Предмет и задаци историје педагогије. Однос историје педагогије и других педагошких дисциплина (опште педагогије, компаративне педагогије, школске педагогије, дидактике). – Однос историје педагогије и других наука (историје, историје филозофије, историје књижевности).

2. недеља
вежбе - Историја педагогије, историја детињства и историја васпитања.
- Улога истраживања историје детињства и историје вапитања у историји педагогије.

3. недеља
предавање - Системи васпитања у Спарти и Атини.
– Циљеви, садржаји и методе васпитања и образовања у Спарти и Атини.

3. недеља
вежбе - Како читамо? Анализа изворног дела.
- Анализа текста: Плутарх (1960): „О спартанском васпитању“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 7-10.
Литература: Плутарх (1960): „О спартанском васпитању“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 7-10.

4. недеља
предавање - Педагошка мисао у хеленској филозофији.
- Софисти као учитељи.

4. недеља
вежбе - Сократ као васпитач.
- Дијалог у васпитању и образовању.
Литература: – Ксенофонт (1960): „Записи о Сократу – Сократова метода“, у Збирка текстова педагошких класика, Саврмена администрација, Београд, стр. 11-13.

5. недеља
предавање - Платонова васпитна држава.
- Реформација појма paideia. - Положај васпитања у савршено праведној држави. - Закони за образовање народа. Образовање владара. - Критика музичког образовања. - Васпитна вредност поезије.

5. недеља
вежбе - Анализа дела (изводи): Платон: Држава.
- Анализа дела (изводи): Платон, Држава.

6. недеља
предавање - Аристотелова paideia.
- Аристотел као учитељ. - Утемељење сврхе – циља васпитања. - Периодизација развоја. - Интелектуално, морално, естетско и физичко васпитање. - Изучавање слободних наука. - Анализа дела (изводи): Аристотел, Политика.
Литература: – Аристотел (1984): Политика, БИГЗ, Београд, стр. 202-214.

6. недеља
вежбе - Компаративни преглед грчке паидеје.
- Компаративни преглед грчке паидеје (Софисти – Сократ – Платон – Аристотел)

7. недеља
предавање - Васпитање у Хеленизму и Старом Риму.
- Образовање као „секуларна религија“ у Хеленизму. - Породично васпитање у Римском царству. - Школство и просвета у Римском царству.
Литература: Медински, Е. Н.: Историја педагогике, стр. 50-56.

7. недеља
вежбе - Педагошка схватања М. Ф. Квинтилијана.
- Анализа дела (изводи): Квинтилијан, М. Ф. Образовање говорника. - Историја читања – како су читали Грци, како Римљани? Старе библиотеке.
Литература: Марко Фабије Квинтилијан (1960): „Образовање говорника”, у Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 54-65.

8. недеља
предавање - Васпитање, образовање, просвета и школство у средњем веку.
- Положај детета и карактер васпитања у средњем веку. - Однос цркве и школе у средњем веку (парохијалне, манастирске и катедралне школе) - Седам слободних вештина. - Градске (сенатске, цеховске и гилдијске) школе. - Ритерска култура и образовање.
Литература: Леон Жлебник (1962): Општа историја школства и педагошких идеја, Научна књига, Београд, стр. 33-40.

8. недеља
вежбе - Развој универзитета.
- Први универзитети, студентски живот, настава и учење.

9. недеља
предавање - Педагогија хуманизма и ренесансе.
- Еразмо Ротедармски и обнова хуманизма. - Педагошка мисао Франсоа Раблеа.
Литература: Александар Бановић (1951): „Франсоа Рабле и његов Гаргантуа“, Савремена школа (Београд), бр. 1-2, стр. 117-120.
– Светозар Дунђерски (2000): „Еразмо и образовање жена“, Педагошка стварност, Нови Сад, бр. 9-10, стр, 736-747.

9. недеља
вежбе - Педагогија хуманизма и ренесансе.
- Анализа дела (изводи): Мишел Монтењ, Огледи о васпитању.
Литература: Мишел Монтењ (1960): „Огледи о васпитању“, у Збирка текстова педагошких класика, Веселин Маслеша, Сарајево, 1964, стр. 84-94.

10. недеља
предавање - Педагошка мисао Т. Мора и Т. Кампанеле. Педагошка мисао Т. Кампанеле.
– Од Платонове васпитне државе до Града сунца. – Анализа дела (изводи): Мор, Т. Утопија и Кампанела, Т. Град сунца.
Литература: Томас Мор (1960): „Утопија“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 95-100.
– Томазо Кампанела (1960): „Град сунца“, Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 101-109.

10. недеља
вежбе - Школе и образовање у време реформације и контрареформације.
- Школе и образовање у време реформације и контрареформације. - Анализа извора – “Ratio studiorum et institutiones scholasticae societatis Jezu“, (Језуитски школски устав).
Литература: “Ratio studiorum et institutiones scholasticae societatis Jezu“ (Језуитски школски устав), у Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, 1960, Београд, стр. 110-114.

11. недеља
предавање - Педагошко дело Јана Амоса Коменског.
- Живот и педагошки рад Ј. А. Коменског.
Литература: – Јан Амос Коменски (2000): Материнска школа, ЗУНС, Београд.

11. недеља
вежбе - Припрема за колоквијум.
- Осмишљавање оквирних тема, питања, проблема (колоквијум није обавезан, није предиспитна обавеза)

12. недеља
предавање - Филозофске и анрополошке основе педагогије Ј. А. Коменског.
- Схватање детета и детињства Ј. А. Коменског.

12. недеља
вежбе - Колоквијум.
- Колоквијум (колоквијум није обавезан, није предиспитна обавеза).

13. недеља
предавање - Ј. А. Коменски као идеолог основне школе.
- Пансофијска основа Велике дидактике.

13. недеља
вежбе - Дидактика Ј. А. Коменског.
- Анализа изворне литературе: Јан Амос Коменски (2000): Велика дидактика, ЗУНС, Београд, стр. 40-108, 156-197.

14. недеља
предавање - Морaлано васпитање у педагогији Ј. А. Коменског.
- Морaлано васпитање у педагогији Ј. А. Коменског.

14. недеља
вежбе - Моралано васпитање у педагогији Ј. А. Коменског.
- Морaлано васпитање у педагогији Ј. А. Коменског.

15. недеља
предавање - Материнска школа Ј. А. Коменског у савременом контексту.
- Комапаративна анализа Материнске школе и савременог текста о породичном васпитању намењеног широком кругу читалаца.

15. недеља
вежбе - Материнска школа Ј. А. Коменског у савременом контексту.
- Комапаративна анализа Материнске школе и савременог текста о породичном васпитању намењеног широком кругу читалаца.

16. недеља
предавање - Педагошке идеје Џона Лока.
- Значај, могућности и циљ васпитања. - Васпитање и образовање џентлмена. - Физичко, морално и интелектуално васпитање. - Садржаји и методе наставног рада. - Анализа дела (изводи): Џон Лок, Мисли о васпитању.

16. недеља
вежбе - Схватања Џона Лока о васпитању.
- Анализа метода васпитања Џ. Лока (о дечијој лажи, страху, љубомори ..., награде и казне у васпитању).

17. недеља
предавање - Концепција природног васпитања Жан Жак Русоа.
- Педагошко дело и идеје Жан Жак Русоа. - Принципи слободе и природности у васпитању. - Значај, могућности, суштина, циљ васпитања. - Садржај, организација васпитања и образовања у појединим фазама развоја.
Литература: – Александар Бановић (1951): „Један осврт на Русоовог Емила”, Савремена школа (Београд), 1951, бр. 3-4, стр. 84-89.

17. недеља
вежбе - Интелектуално васпитање у делу Ж. Ж. Русоа.
- Учење и поучавање на различитим узрастима, наставни садржаји и методи.

18. недеља
предавање - Морално и религијско васпитање у делу Ж. Ж. Русоа.
- Принципи природности и слободе у моралном и религијском васпитању.

18. недеља
вежбе - Радно и васпитање жене у делу Ж. Ж. Русоа.
– Компаративна анализа схватања о радном васпитању Ј. А. Коменског, Џ. Лока, Ж. Ж. Русоа.

19. недеља
предавање - Педагошки програми Француске буржаоске револуције.
- Педагошки програми Француске буржаоске револуције.

19. недеља
вежбе - Анализа референтних часописа из историје педагогије.
- Анализа референтних часописа из историје педагогије: History of education, Padagogica Historca, History od education qortaly.

20. недеља
предавање - Педагошке идеје Јохана Хајнриха Песталоција.
- Педагошки списи и практични педагошки рад. - Однос педагошке теорије и праксе у делу Ј. Ф. Песталоција.
Литература: – Милорад Ванлић (1964): „Предговор“ (у књизи Како Гертруда учи своју децу), Просвета, Београд.

20. недеља
вежбе - Васпитање ума, срца и руке Ј. Ф. Песталоција.
- Суштина васпитног процеса, основна начела наставног рада. - Анализа дела (изводи).
Литература: Песталоци, H. J. (1960): „Вечерњи час једног насељеника“, „Линхард и Гертруда“, „Писмо једном пријатељу о боравку у Штанцу“у Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 266-284.

21. недеља
предавање - Немачка педагогија XVIII и XIX века.
- Кантова предавања из педагогије.

21. недеља
вежбе - Немачка педагогија XVIII и XIX века.
- Анализа дела (изводи): Кант, И. Васпитање деце.

22. недеља
предавање - Хербатров педагошки систем.
- Хербартова педагогија (филозофско-научне основе педагошког система, етика и психологија као темељ научне педагогике, циљ васпитања, средства васпитања, настава, васпитање у ужем смислу, хербартовска педагогика). - Хербартијанство у европској педагогији (Т. Цилер, К. Ф. Стој, В. Рајн).
Литература: Хербарт, Ј. Ф. (1976): Говор при отварању предавања о педагогици (1802), Настава и васпитање, бр. 4, стр. 415-424.
Деспотовић, П. (1902): Историска педагогика, Београд, стр. 320-328.

22. недеља
вежбе - Хербартово учење о настави.
- Теорија формалних ступњева у настави. Анализа наставне јединице конципиране по теорији формалних ступњева.

23. недеља
предавање - Педагошке идеје Фридриха Фребела.
- Педагошко дело и идеје (природа васпитаника, суштина васпитног процеса, циљ васпитања). - Основни принципи педагошког рада.
Литература: – Медински, Е. Н.: Историјa педагогије, Београдм стр. 320-337.
– Зорослав Спевак (2007): „Коменски, Фребел, Монтесори – од индивидуалног ка универзалном“, Педагогија (Београд), бр. 2, стр. 175-182.

23. недеља
вежбе - Значај и улога дечје игре, дечји дарови, дечји вртови Фридриха Фребела.
– Анализа дела (изводи): Ф. Фребел, Васпитање човека.
Литература: – Фридрих Фребел (1960): „Васпитање човека“,у Збирка текстова педагошких класика, Савремена школа, Београд, стр. 346-354.

24. недеља
предавање - Педагошки погледи Роберта Овена.
– Анализа дела (изводи): Овен, Р. „Говор становницима Њу Ленарка“.
Литература: – Роберт Овен (1957): „Говор становницима Њу Ленарка“, у Нови поглед на друштво, Култура, Загреб, стр. 147-181.

24. недеља
вежбе - Припрема за испит.
- Осмишљавање оквирних тема, проблема, питања.

25. недеља
предавање - Антрополошка педагогија Константина Димитријевича Ушинског.
- Схватања о педагогији као науци. - Однос педагошке теорије и праксе. - Циљ васпитања. - Принципи наставног рада. Личност наставника.

25. недеља
вежбе - Анализа дела: К. Д. Ушински Човек као предмет васпитања.
- Анализа дела (изводи): К. Д. Ушински Човек као предмет васпитања.

26. недеља
предавање - Васпитање за демократију Џона Дјуија.
- Васпитање за демократију (школа као социјални микрокосмос). - Принципи наставног рада.
Литература: – Едвард Клапаред (1920): Педагогија Џона Дјуија, Београд.

26. недеља
вежбе - Дјуијева „Лабораторијска школа“.
- Дјуијева „Лабораторијска школа“.

27. недеља
предавање - Педагошка мисао Антона Семијоновича Макаренка.
- Принципи васпитног рада: принцип васпитања у колектву и за кокелктив, принцип радног васпитања.
Литература: – Теодосић, Р. (1965): „Предговор“, у А. С. Макаренко, Педагошка поема, ЗУНС, Београд, стр. 1-20.

27. недеља
вежбе - Педагошка мисао Антона Семијоновича Макаренка.
- Анализа дела (изводи): А. С. Макаренко, Изабране педагошке расправе, А. С. Макаренко, Педагошка поема.
Литература: – Антон Семијонович Макаренко (1975): Изабране педагошке расправе, Веселин Маслеша, Сарајево, стр. 97-134.
– Антон Семијонович Макаренко (1965): Педагошка поема, ЗУНС, Београд, стр. 1-20.

28. недеља
предавање - Припрема за испит.
- Осмишљавање оквирних тема, проблема, питања.

28. недеља
вежбе - Припрема за испит.
- Осмишљавање оквирних тема, проблема, питања.

29. недеља
предавање - Евалуација програма, рада наставника и студената.
- Евалуација програма, рада наставника и студената.

29. недеља
предавање - Евалуација програма, рада наставника и студената.
- Евалуација програма, рада наставника и студената.

30. недеља
предавање - Евалуација истраживачких задатака које студенти нису реализовали током семестра.
- Презентација резултата истраживачког рада.

30. недеља
вежбе - Евалуација истраживачких задатака које студенти нису реализовали током семестра.
- Презентација резултата истраживачког рада.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Зорић, В. (2010): Лабораторијска школа Џона Дјуија, Настава и вапитање, год. 59, бр. 4, стр. 646-657.
− Кант, И. (1999): Васпитање деце, Фамилист – Београд, стр, 1-18.
− Коменски, Ј. А. (2000): Велика дидактика, ЗУНС, Београд, стр. 40-108, 157-197.
− Лок, Џ.(1967): Мисли о васпитању, ЗУНС, Београд, стр. 42-92, 129-144.
− Платон (1966): Држава – књига VII, БИГЗ, Београд, стр. 206-237.
− Русо, Ж. Ж. (1989): Емил или о васпитању, Естетика, Ваљево – Београд, стр. 11-44, 76-82, 171-199, 214-229, 231-246.
− Тешић, В. (1987): Општа историја педагогије (ауторизована скрипта).
- Ушински, К. Д. (1957): Човек као предмет васпитања, Сарајево, 13-38.
− Шмит, В. (1970): „Јан Амос Коменски“, Педагогија (Београд), бр. 1, стр. 5–26.
↑↑↑