Pedagogija

Курс:
Интерактивне методе у настави (осн.)
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Примењен курс који се одвија кроз интерактивну наставу у оквиру следећих тема: Зашто интерактивна настава? (Чему образовање данас; Педагошки одговори на различитости; Како људи уче). Шта је интерактивна настава? (Компоненте: планирање, реализација, праћење и подршка; Типови активности; Предности и ограничења); Како до интерактивне наставе? (Стратегије, методе и технике; Кооперативно учење; Изазови у планирању и реализацији интерактивне наставе). Наставник у интерактивној настави. Искуствено учење кроз учешће у интерактивној настави и анализу сопственог искуства; Организовање наставних активности уз употребу интерактивних и кооперативних наставних метода и техника; Планирање сегмента наставе (наставног часа или кратке обуке) уз коришћење интерактивних наставних метода и кооперативног учења; Реализација наставног часа или кратке обуке на различитим садржајима и са различитим циљним групама и евалуација и самоевалуација реализованих активности.
Циљ изучавања курса: Разумевање основних идеја и теоријских полазишта интерактивне наставе; оспособљавање за планирање и реализацију интерактивне наставе и обука
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: мини-предавања, презентације, групно решавање задатака, игре улога и симулације, израда и реализација плана активности.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Брофи,Џ., Настава, Педагошко друштво Србије, 2004 (одабрана поглавља)
Jensen,E., Super-nastava, Educa, Zagreb, 2003 (одабрана поглавља)
Kyriacou, Temeljna nastavna umijećа, Educa, Zagreb, 2001 (одабрана поглавља)
Роедерс, П., Интерактивна настава, ИПА, Београд, 2003 (одабрана поглавља)
Павловић-Бренеселовић, Д., Павловски,Т., Интерактивна обука, ИПА, Београд, 2000
Павловић Бренеселовић, Д. и Стокић, Л. Приручни материјал за интерактивну наставу
↑↑↑