Pedagogija

Курс:
Увод у филозофију (осн.)
У оквиру предмета: Увод у филозофију
Предавачи: др Ирина Деретићванредни професор
др Милош Вулетићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Увођење у филозофију преко идеје умности, њеног односа према заплетима критичке рефксије и саморефлексије, и њен значај за разумевање проблема образовања. У том контексту разматрање односа образовања према: дијалектици упитности; разликовању теоријског и практичног живота; традицији, институцијама, просвећености и (рационалном) ауторитету; односима знања и моћи; научном знању и императивима модерног технолошког развоја: наслеђу хуманистичке и критичке културе.
Циљ изучавања курса: Upućivanje u nastanak i osobeni smisao grčke filozofije preko Platonove filozofije i njegove filozofske mitologije.
Предуслови за полагање: Platonova filozofska mitologija.
Облици наставе: Предавања. Семинарске вежбе. Индивидуалне консултације после предавања, кабинет 361. Самостално студирање литературе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Platonova filozofska mitologija (knjiga se nalazi u štampi)
Logos, Platon, Aristotel, Beograd, 2009.
Platon, Država (II, III, VII, X knjiga, Beograd.
↑↑↑