Pedagogija

Курс:
Породична педагогија (осн.)
У оквиру предмета: Породична педагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: Појам и карактеристике породичног васпитања. Кратак историјски приступ. Васпитање са становишта различитих теоријских оријентација у проучавању породице: васпитање као основна друштвена функција породице; васпитање у породицама различите величине и структуре; васпитање у различитим развојним фазама породице; васпитање као симболичка интеракција чланова породице; васпитање у породичном систему, подсистему и у односу са већим друштвеним системима.Родитељска улога оца и мајке, васпитни стил и поступци родитеља, квалитет интеракција родитељ-дете. Методе и технике истраживања варијабли породичног васпитања као и могући путеви унапређивања породичног васпитања одговарајућим образовањем чланова породице и одређеним мера социјалне политике. Практична настава: Дискусије о различитим питањима теорије и праксе породичног васпитања. Студентска излагања на часу о одређеним проблемима породичног васпитања. Презентација семинарског рада.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања и развој способности критичке анализе у области породичне педагогије. Увођење студената у подручје истраживачког рада. Мотивисање студената да разумеју, евалуирају и експлицирају сопствене васпитне циљеве и породичне вредности.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе, дискусије, индивидуални и тимски рад, презентације радова, индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Уводно предавање о кључним појмовима, темама и карактеристикама породичног васпитања

1. недеља
вежбе - Упознавање са програмом
Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама. Разговор о програму и предлози студената

2. недеља
предавање - Породично васпитање – историјски приступ
Породично васпитање у делима класика педагогије

2. недеља
вежбе - Породично васпитање - лекције из историје
Породично васпитање у делима Коменског, Русоа, Песталоција, Хербарта и др.

3. недеља
предавање - Васпитање као основна функција породице
Како породица треба да буде организована да би била успешна у својој васпитној функцији? Нуклеарна породица као референтни оквир.

3. недеља
вежбе - Васпитна функција породице - перспектива глобалног друштва
Истраживања васпитне функције породице са аспекта глобалног друштва

4. недеља
предавање - Васпитање у породицама различите величине и структуре
Потпуна, проширена и једнородитељска породица, структура одраслих чланова породице, број деце, редослед рођења деце у породици и васпитање.

4. недеља
вежбе - Структура породице и образовна постигнућа деце
Преглед релевантних истраживања

5. недеља
предавање - Васпитање у различитим развојним фазама породице
Педагошке импликације нормативно очекиваних промена у структури, организацији, улогама и квалитету интеракција чланова породице у различитим фазама развоја.

5. недеља
вежбе - Васпитна улога родитеља у различитим развојним стадијумима породице.
Преглед релевантних истраживања.

6. недеља
предавање - Васпитање као симболичка интеракција чланова породице
"Радни консензус" међу члановима породице у дефинисању васпитне ситуације.

6. недеља
вежбе - Породица као заједница интерактивних личности
Породица као заједница интерактивних личности које користе различите симболе у размени порука, осећања, намера и поступака. "Подразумевање = неразумевање" тема дискусије.

7. недеља
предавање - Породични систем, подсистеми и однос са већим друштвеним системима
Породични систем - границе и равнотежа.

7. недеља
вежбе - Међусобна зависност чланова породице
Породични систем и подсистеми. Однос према променама - подржавање, прилагођавање или одупирање. Могући правци истраживања.

8. недеља
предавање - Родитељска улога оца и мајке
Улога оца и мајке у структури идентитета личности. Динамика родитељских улога.

8. недеља
вежбе - Три аспекта родитељске улоге
Родитељство као лични развој; Родитељство као аспект развоја породице; Родитељство и друштво

9. недеља
предавање - Васпитни стил и поступци родитеља
Истраживања Дајане Баумринд. Индикатори васпитних стилова. Проблем културних разлика.

9. недеља
вежбе - Ауторитарни, ауторитативни и пермисивни васпитни стилови
Преглед релевантних емпиријских истраживања васпитних стилова.

10. недеља
предавање - Квалитет интеракција родитељ-дете
Искуства из примарних породица, личне карактеристике родитеља и деце, квалитет брачних односа и кородитељске сарадње, породични контекст - неки од фактора квалитета интеракције родитељ-дете.

10. недеља
вежбе - Од чега зависи квалитет интеракција родитељ дете?
Преглед релевантних истраживања.

11. недеља
предавање - Увод у методе и технике истраживања варијабли породичног васпитања
Технике самоисказа (анкетирање, интервјуисање, скалирање) и технике посматрања

11. недеља
вежбе - Примена упитника и скала у испитивању породичног васпитања - доминантан приступ
Планирање мини истраживања и израда инструмената - рад у групама.

12. недеља
предавање - Образовање за одговорно родитељство
Програми за образовање родитеља.

12. недеља
вежбе - Анализа различитих образовних програма за родитеље
Препознавање теоријске утемељености различитих програма за образовање родитеља - критичка анализа.

13. недеља
предавање - Породично васпитање и социјална политика
Однос друштва и породичног васпитања. Законодавни оквири.

13. недеља
вежбе - Евалуација курса
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бодрошки Спариосу, Б. (2010), Поступци родитеља у васпитању деце и њихов међугенерацијски трансфер, Београд: Филозофски факултет (15-83)
Бодрошки Спариосу, Б. (2007), Сличности и разлике у васпитним поступцима очева и мајки према деци истог пола, (474-479). у: Европске димензије реформе система образовања и васпитања, Нови Сад
Голубовић, З. (1981), Породица као људска заједница, Загреб: Напред
Гордон, Т. (1997), Умеће родитељства, Београд: Креативни центар
Ђорђевић, Б. (1985) Савремена породица и њена васпитна улога, Београд: Институт за педагошка истраживања.
Маринковић Л. (2012), Улога оца у формирању идентитета адолесцената, Нови Сад: Mediterran (9-77).
Медић, С., Матејић-Ђуричић, З. Влаовић-Васиљевић, Д. (1977), Школа за родитеље: Социо-едукативни програм за породицу, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета.
Михић, И. (2007), Родитељство у породицама са адолесцентом: фактори квалитета: Београд: Задужбина Андрејевић (11-62).
Џејмс, А., Праут, А. (2004), Стратегије и структуре: ка новој перспективи у односу на дечја искуства породичног живота, у: Томановић, С. (пр.), Социологија детињства, Београд: ЗУНС, (361-374)
Општа допунска литература
Мучибабић, М. (приредио), (2006), Породица – контроверзе и изазови, Београд: Драганић.
Пиорковска-Петровић К. (1990), Дете у непотпуној породици, Београд: Институт за педагошка истраживања.
Тодоровић, Ј. (2005), Васпитни стилови родитеља и самопоштовање адолесцената, Ниш и ДИГП Просвета, (9-41)
↑↑↑