Pedagogija

Курс:
Теоријско-методолошки проблеми педагогије (докт.)
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
др Александар Тадићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Дилеме савремене педагогије појмовно-терминолошке природе. Предметно-методолошка повезаност педагогије са другим наукама. Приступи европских и америчких теоретичара васпитања у одређивању предмета науке о васпитању. ’’Филозофска’’ и ’’научна’’ педагогија. Однос научног и вредносног у педагогији. Педагогија као теоријска и примењена наука. Педагогија као интегрална наука о васпитању или више наука о васпитању. Епистемолошко-методолошки приступи у педагогији: дедуктивно-рационално-филозофски, индуктивно-емпиријско-позитивистички, интерпретативни приступ, критичка теорија, дијалектички приступ, епистемолошки холизам. Карактеристике и однос између различитих облика сазнања: научне чињенице, научне хипотезе, научни закони, научне теорије. Практична настава Дискусије о различитим становиштима у вези са предметом и методом педагошке науке, и о могућностима и дометима примене различитих епистемолошких оријентација и истраживачких приступа у области васпитања и образовања.
Циљ изучавања курса: Упознавање са теоријско-методолошким проблемима педагошке науке и оспособљавање за критичко сагледавање различитих становишта о њеном предмету и методу, о начину и могућностима сазнавања и истраживања у области васпитања и образовања.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавање, дискусија, семинари, индивидуални и групни рад, истраживачки рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Kocić, LJ. (1983): Eksperimentalna pedagogija. Beograd: Prosveta i Institut za pedagoška istraživanja.
− Kocić, LJ., (2004): Problem definisanja predmeta pedagogije i njenog razgraničenja od drugih nauka, u: Jugoslovenska pedagogija druge polovine 20. veka, Užice: Učiteljski fakultet, str.23-38.
− König, E., Zedler, P. (2001), Teorije znanosti o odgoju, Zagreb: Educa.
− Nejgel, E. (1985): Struktura nauke. Beograd: Nolit.
− Palekčić, M. (1990): Pedagoške paradigme i mogućnosti daljeg razvoja pedagoške nauke, Pedagogija, Vol. 26 (43), br. 1, str. 12 –22.
− Potkonjak, N. (1978): Teorijsko-metodološki problemi pedagogije. Beograd: Prosveta i Institut za pedagoška istraživanja,
− Ristić, Ž. (2006): O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
− Savićević, D. (1996): Metodologija istraživanja u vaspitanju i obrazovanju. Vranje: Učiteljski fakultet Univerziteta u Nišu.
− Šušnjić, Đ. (1999): Metodologija (Kritika nauke). Beograd: Čigoja štampa.
↑↑↑