Pedagogija

Курс:
Дидактичке теорије - импликације у настави (осн.)
Предавачи: др Владета Милиндоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Основни дидактички појмови и односи. Теоријске разлике у приступу и дефинисању темељних дидактичких проблема. Теорија инструкције (Џ. Брунер). Дидактика као теорија образовања у оквиру критичко конструктивне педагогије. Дидактика Волфганга Шулца као теорија поучавања. Дидактика као теорија курикулума (К. Мелер и др.). Дизајн процеса наставе према теорији Џ. Кемпа. Теорија Феликса вон Кубеа – кибернетички метод планирања и извођења наставе. Дидактика као теорија наставне комуникације. Теорија развијајуће наставе (Б.Елкоњин и В.Давидов). Концепције наставе и специфичности планирања са аспекта различитих дидактичких поставки. Основне особености различитих модела наставе и организације процеса сазнавања и учења. Разлике у интерпретацији и третману основних дидактичких појмова и односа. Могуће импликације различитих модела наставе на наставну праксу. Практична настава Израда симулационих модела наставе и провера различитих дидактичких концепција.
Циљ изучавања курса: Упознавање и разумевање основних идеја и теоријских поставки различитих дидактичких концепција и модела наставе, као и оспособљавање за њихову критичку анализу и вредновање.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Метода предавања у комбинацији са интерактивним и проблемско истраживачким методама.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Gudjons, Teske, Winkel(1994): Didaktičke teorije, Educa, Zagreb.
Дубљанин, С. (2010): Ученик у развијајућој настави, Настава и васпитање, 4, Педагошко друштво Србије, Београд.
Trehart,E.(2001): Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb.
Давидов, В.В. (1995): О схватањима развијајуће наставе, у Сазнавање у настави, Институт за педагошка истраживања, Београд. стр. 9–35.
Kiper, H. Wolfgang, M. (2008): Uvod u opću didaktiku, Educa, Zagreb.
↑↑↑